รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2018

130

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

96

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

11

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

76

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

11

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2018 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2561", บริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 28 2018
2018 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ปี 2560", , คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Jun 27 2018
2018 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"KU Research Star ประจำปี 2559", สาขาเกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"Honorable mention Poster competition FIAC 2018", , Food Science and Technology Association of Thailand via Food Innovation Asia Conference 2018, Jun 15 2018
2018 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"Outstanding Poster Award", สาขาเกษตรศาสตร์, International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), Apr 28 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2018 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์,"Treatment Process of Waste Water from Production Industries Using Natural Rubber Latex", รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561, สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , Jan 12 2018
2018 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์,inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ประเภทรางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดีมาก , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 2 2018
2018 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Continuous Flow Ohmic Heater for Liquid Foods and Beverage", รางวัลระดับดีเด่น (รางวัลที่ 1) สำหรับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ , , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 12 2018
2018 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Food Products for Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Cases Processed by Ohmic Heating", รางวัลระดับเหรียญเงิน สำหรับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 12 2018
2018 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Continuous Flow Ohmic Heater for Liquid Foods and Beverage", รางวัลระดับเหรียญเงิน สำหรับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 12 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2018 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์,"Salt Reduction in Fried Potato Sticks with the Addition of Szechuan Pepper (Zanthoxylum simulans)", Best poster presentation award - Third prize, -, The 2nd International Flavor and Fragrance Conference, May 31 2018