รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2014

117

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

162

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

144

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

20

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2014 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"Rising Star Researcher, The 4th Polymer Conference of Thailand, 20-21 March 2014, Bangkok, Thailand", , The 4th Polymer Conference of Thailand, Mar 20 2014
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Marquis Who's Who in the world 2015", , Marquis Who's Who publications, Jun 2 2014
2014 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์,"2014 Outstanding Alumni Award", , สมาคมศิษย์เก่า Penn State Alumni Association และ College of Agricultural Sciences, Oct 20 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 7
2014 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,inดร.สุมิตรา บุญบำรุง,"Anti Stinky Durian", รางวัลนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014
2014 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางวีระศรี เมฆตรง,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,"แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้า", รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", Bronze Medal Award, Biotechnology, The 10th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2014) , Sep 20 2014
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", Leading Innovation Award , , International Intellectual Property Network (IIPNF), Sep 20 2014
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", TIIIA Outstanding Diploma , , Taiwan Invention & Innovation Industry Association, Sep 20 2014
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Instant GABA rice noodle and salmon seasoning powder", Special Award, , Taiwan Invention Association, Dec 1 2014
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"“Instant GABA Rice Noodle and Salmon Seasoning Powder”", Silver Prize , , Korea Invention Promotion Association, Dec 1 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 10
2014 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Mathematical Modeling and Microbiological Verification of Ohmic Heating of a Multicomponent Mixture of Particles in a Continuous Flow Ohmic Heater System", รางวัลผลงานวิจัย รางวัลดี , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2014
2014 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์,"Scouring Cotton Fabric by WaterExtracted Substance from Soap Nut Fruits and Licorice", Certificate of Best Paper, , The committee of 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering (ICEEEE2014), Jan 11 2014
2014 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์,"Application of Sulphatoethylsulphone ReactiveDisperse Dye on PLA and Cotton Fabrics", Certificate of Best Paper, , The committee of 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering (ICEEEE2014), Jan 11 2014
2014 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์,"Development of Adsorbent Material from TamarindSeed Testa for Reactive Dye Adsorption", Certificate of Best Paper, , The committee of 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering (ICEEEE2014), Jan 11 2014
2014 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์,inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Influence of Monochlorotriazine?cyclodextrin Treatment on Dyeing and Fastness Properties of Hotdyeing Reactive Dye on Cotton", Best Paper, , International conference on Energy Engineering and Environment engineering, Jan 10 2014
2014 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ,inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา,inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์,inนางวารุณี ธนะแพสย์,inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์,"Single kernel NIR analysis for detection of variety adulteration in rough and milled Thai jasmine rice", ANS2014 Best Poster Award, , Asian NIR Consortium, Jun 19 2014
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Production of xylitol from waste lignocellulosics by Candida magnoliae TISTR 5663.", รางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ๙ แห่ง, ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Jul 31 2014
2014 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"Immunoregulatory activities of nonstarch polysaccharide extracted from rice during grain development.", 2nd Best Poster Award, , ม แม่ฟ้าหลวง, Nov 21 2014
2014 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Effect of Relative Humidity and Temperature during Storage on Physical and Gelling Properties of Freezedried Egg White", The Third Best Oral Presentation Award ICAAI 2014 , , Mae Fah Luang University, Nov 21 2014
2014 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Optimal Logistics System for Sugarcane Mechanical Harvesting in Thailand", Best Paper Award, , American-Eurasian Network for Scientific Information, International Postgraduate Network, Sep 27 2014