รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2008

69

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

205

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

164

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

23

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 13
2008 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ", กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 10 2008
2008 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"โล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์", , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Sep 23 2008
2008 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ.2550", ด้านการสอน, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Dec 25 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 7
2008 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"KU Wax", รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 , , สมาคมวิศวเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Apr 29 2008
2008 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"KU Wax", รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"Indian Gooseberry Leather", รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Apr 30 2008
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1", รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"มินิคอลัมน์: อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1", รางวัลชนะเลิศ, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 4 2008
2008 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"Nontri Crispy Cup", นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2551 (รางวัลที่ 3), , มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2008
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,"มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี", การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2550, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2008 inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางพัชรี อำรุง,"Change in Morphological of Rice Starch During Grain Development", Poster Presentation Award 2008 :Honorable Prize , Bioscience , Microscopy Society of Thailand, Jan 10 2008
2008 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของสารให้ความหวานในการผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร", รางวัลชมเชยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 45, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, ม.เกษตรศาสตร์, Jan 29 2008
2008 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์,inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Improvement of dye with cross-linking agents of Thai silk fabrics", รางวัลดีเด่นอันดับ 1, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 22 2008
2008 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"Optimization of vacuum frying condition for shallot", รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, Kasetsart University, Jan 29 2008