รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2019

121

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

57

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

101

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2019 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2560", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 19 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด