รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2012

128

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

209

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

153

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

18

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 10
2012 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Dictionary of International Biography-36th Edition", , International Biographical Centre, Mar 2 2012
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Marquis Who's Who in the world 2013", -, Marquis Who's Who Publications, Jun 29 2012
2012 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"อาจารย์รุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 (Outstanding Award 2012)", , โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology) สวทช, Jul 6 2012
2012 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"a Highly-Cited Author", , Thomson Reuters , Sep 12 2012
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2555 ของ สกว", , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), Dec 20 2012
2012 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Thai Scholar Innovation in USA and Canada Program", , The Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC, Nov 5 2012
2012 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"The Rev. P. T. Taigenides Prof. R. E. Stewart Memorial Award “Graduate Student of the Year”", , Food, Agricultural and Biological Engineering Department, The Ohio State University, Apr 12 2012
2012 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Graduate Research Award", , Food, Agricultural and Biological Engineering Department, the Ohio State University, Apr 12 2012
2012 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"1st place winning of Doctoral Thesis Contest", , สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย , Jun 14 2012
2012 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก", สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 10 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2012 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความข้นหนืด", Amcor Innovation Packaging Contest 2012, สาขาบรรจุภัณฑ์, บริษัท Amcor จำกัด มหาชน, Mar 23 2012
2012 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์,inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"น้ำพริกกะปิก้อน", รางวัลชมเชย, , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, Aug 12 2012
2012 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"Sung-Ka-Ya from Germinated Brown Rice Flour", นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555(รางวัลที่ 3), , มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2012

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2012 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"Chitosanmungbean starch blend film containing carvacrolloaded chitosan nanoparticles", รางวัลการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"Effect of Microwave Assisted Hot Air Drying on Quality of Dried Pumpkin", ผลงานวิจัยระดับชมเชย, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of pretreatment prior to microwave vacuum drying on quality of durian chips", ผลงานวิจัยระดับชมเชย, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Shelf Life Prediction of Packaged CassavaFlourbased Baked Product using Empirical Models and Activation Energy", SLIM Poster Award, Shelf Life Modeling and Food Qualities, The Korean Society of Food Science and Nutrition (KFN) and The Italian Scientific Group of Food Packaging (GSICA), May 31 2012
2012 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"PRELIMINARY ANTIMICROBIAL CASING INCORPORATED WITH CHITOSAN BY VACUUM IMPREGNATION", SLIM Poster Award, New Technology for Shelf Life Extension, KFN, G.F.I.C.A., May 31 2012
2012 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"Effect of plasticizers on gelatinization, retrogradation and rheological properties of rice flour gel and dough", Best Poster, , มหาวิทยาลัยนเรศวร, Jul 29 2012