รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2010

92

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

194

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

135

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

31

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 11
2010 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2552 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award)", การเชิดชูเกียรติและสร้างแรงผลักดันแก่นักวิจัยรุ่นใหม่, สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology), Jul 16 2010
2010 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์,"ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 19 2010
2010 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผู้นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 27 2010
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nov 9 2010
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in the World 2011-28th Edition", , Marquis Who's Who LLC., Jul 9 2010
2010 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards", Agricultural Science and Technology, จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ ELSEVIER (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) , Oct 15 2010
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553 รองชนะเลิศอันดับ 2", , มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2010
2010 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"อาจารย์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรม", อุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Jan 8 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 16
2010 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"Tart-Tai", รางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในหัวข้อ “Globalize Thai Food to Creative Economy” , , สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Jun 18 2010
2010 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ,inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"Optimization of instant jasmine rice process and its physicochemical properties", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Isolation and some characteristics of lipoxygenase from aromatic brown rice (Oryza Sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Extraction of Rice Bran Extract and Some Factors Affecting Its Inhibition of Polyphenol Oxidase Activity and Browning in Potato", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Partial purification and characterisation of banana [Musa (AAA Group) 'Gros Michel'] polyphenol oxidase", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Preparation and Some Functional Properties of Rice Bran Protein Concentrate at Different Degree of Hydrolysis using Bromelain and Alkaline Extraction", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Antioxidative properties of partially purified barley hordein, rice bran protein fractions and their hydrolysates", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Effect of preparation conditions on composition and sensory aroma characteristics of acid hydrolyzed rice bran protein concentrate", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Preparation of Ultrafiltered Rice Bran Extract and Some Factors Affecting its Browning Inhibition in Potato Puree", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี,inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperature", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร,inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutan", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"Physicochemical properties of KDML 105 rice cultivar from different cultivated locations in Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: Preparation, characterization, and complex formation with DNA", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์,"Influence of chitosan and NaCl on physicochemical properties of low-acid tuna oil-in-water emulsions stabilized by non-ionic surfactant", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์,"Influence of chitosan on stability and lipase digestibility of lecithin-stabilized tuna oil-in-water emulsions", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"“เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า”", รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553, , มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Effect of Fermentation Process on the GABA Content in Fermented Rice Flour", รางวัลที่ 1 ในการเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 , อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Nov 23 2010
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์,"Cultivation of Synechococcus sp. in Worm tea", รางวัลวิชาการดีเด่น ประเภทการนำเสนอภาคโปสเตอร์, สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2553, Dec 8 2010
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์,inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์,"Biosorption of Synthetic Dyes by Biomass of White Rot Fungus,Lentinus strigosus", Distinguished Research Poster Presentation Award in Physical Science and Technology , Physical Science and Technology , Mahidol University, Feb 3 2010
2010 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์,inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"Enhancement of inulinases and invertase production from Candida guilliermondii TISTR 5844", The 48th Kasetsart University Annual Conference., Biotechnology, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010