Award

Article
Preparation of Ultrafiltered Rice Bran Extract and Some Factors Affecting its Browning Inhibition in Potato Puree
Award
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1)
Branch
สาขาวิทยาศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
21 กันยายน 2010
Related Link
-