รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2013

103

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

246

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

152

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

27

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 7
2013 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Leading educators of the world 2013", -, International Biographical Centre, Cambridge, England, Mar 8 2013
2013 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century - 2013", , International Biographical Centre, England, Mar 8 2013
2013 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศส ชั้นอัศวินด้านการเกษตร ประจำปี 2556 (Chevalier de l’Ordre de Merite Agricole) ", , กระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส, Nov 20 2013
2013 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"รางวัลเชิดชูเกียรติ ยุวปราชญ์วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 11
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,"ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด", รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 31 2013
2013 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : Clean-up cpilumn for aflatoxin analysis", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี, สาขาสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2013
2013 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Time reduction of syruping papaya by ultrasound and drying by microwave", รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี , กลุ่มผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมเน้นทั้งด้านอาหารและไม่ใช้อาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 31 2013
2013 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Characterization of microwave vacuum-dried durian chips", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"Characterization of hot air drying and microwave vacuum drying of fingerroot (Boesenbergia pandurata).", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"Microwave vacuum drying of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Loss of AM additives from antimicrobial films during storage", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging films", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์,"Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ,"สีธรรมชาติชนิดผงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสม แอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา , สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2013
2013 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์,inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนากรอบการดำเนินการและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต", ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2556, , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจับ (สกว.), Dec 12 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 9
2013 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์,"Mixed Integer Linear Programming Model for Location Selection for CassavaChip Drying Facility", รางวัลผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 รางวัลดี, อุตสาหกรรมเกษตร, การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50, Feb 5 2013
2013 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"Physical, Chemical and Sensorial Quality of Microwave Vacuum Dried Mangosteen with and without Osmotic Dehydration", ผลงานวิจัยระดับชมเชย, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล,inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A preliminary investigation on the presence of zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand", 1st WINNER POSTER in International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, , International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, Jun 28 2013
2013 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์,inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์,"Characterization of Purified Protease from Moderately and Extremely of Halophilic Bacteria Isolated from Fish Sauce.", รางวัลชมเชย การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2556, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013
2013 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง,inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"DETECTION OF SALMONELLA SPP. FROM CHICKEN PRODUCTS BY EMAPCR", ได้รับรางวัลที่ 3 ในการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ , , KU - FIRST, Aug 28 2013
2013 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์,"A MIXED INTEGER PROGRAMMING FOR A VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS: A CASE STUDY OF A THAI SEASONING COMPANY", Best Paper, , EPPM 2013 organizer, SIIT, Oct 25 2013
2013 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"The Poly?hydroxybutyrate (PHB) production by Alcaligenes eutrophus DSM 545 from coconut oil waste", รางวัลชมเชยจากโปสเตอร์ รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2013 (http://www.tsb2013.kasetsart.org/) “The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ The Eme, เทคโนโลยีชีวภาพ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Oct 16 2013
2013 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Lipid accumulation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen and phosphorusminimal media cultivated photoautotrophically in 6L drinking water bottle", รางวัลบทความวิจัย และโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2013 “The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ The Emerald Hotel กรุงเทพฯ, เทคโนโลยีชีวภาพ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Oct 16 2013
2013 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Preparation of Bacillus sp. derived poly(?glutamic acid) hydrogel by ?irradiation", รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2013 “The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ The Emerald Hotel กรุงเทพฯ, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Oct 16 2013