รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2006

86

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

127

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

160

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

2

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2006 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2548", วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มก. "สารสนเทศงานวิจัยเพื่อการแข่งขัน", Nov 3 2006
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)ประจำปี 2549", กลุ่มธุรกิจชีวภาพ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Jan 26 2006

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด