รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2015

103

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

111

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

23

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

127

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

14

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 6
2015 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Banana stick", รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ระดับนิสิตนักศึกษา, , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Jan 10 2015
2015 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"Thai Chicken Tart (Sud-Soi)", รางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกกรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 23 2015
2015 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งกล้วย", ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ระดับนิสิต จากงานกีฬาเปิดกระป๋อง ปี 2557, , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Jan 30 2015
2015 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์,"Baco-Ball", รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 7 (Food Innovation Contest 2015), พัฒนาผลิตภัณฑ์, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย, Jun 19 2015
2015 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"Miang kham-waffle", รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 , , ม.เกษตรศาสตร์, Jan 23 2015
2015 inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์,"Kanom-Tan: Prolonged Shelf Life and Microwavable Traditional Thai Snack Proudct form Ripe Palmyra Fruit Pulp", Bronze Medal Award in 2015 Taipei International Invention Show & Technomart Contest, , the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), Oct 2 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2015 inดร.วนิดา ปานอุทัย,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"Optimization of protein hydrolyzation from Spirulina residue by Taguchi method", รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Feb 3 2015
2015 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Identification of Volatile Aroma Compounds in Coconut Sugar", รางวัลชมเชยผลงานทางวิชการในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2015
2015 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์,"Organic Chemical Fertilizer Blending Optimization Considering Nutrient Degradation and Uncertainty", Best Paper, , the conference organizer, Mar 24 2015
2015 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล,inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร,inดร.สุพนิดา วินิจฉัย,"Development of lip gloss containing niosome of riceberry bran protein hydrolysates", ผลงานระดับชมเชย, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2015
2015 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์,inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Antimicrobial activity of encapsulated fingerroot essential oil in marinated pork during storage in refrigerated temperature", รางวัลผลงานระดับดีเด่น การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , , สวพ. มก., Feb 4 2015
2015 inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"EFFECT OF UHT PROCESSING ON QUALITY AND SHELF LIFE OF COCONUT WATER", Best Poster, , GSICA, Oct 22 2015