รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2003

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

4

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2003 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2003
2003 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น", อุตสาหกรรมเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 9 2003

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2003 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง (KU-GREEN) ", รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ.2546, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 29 2003
2003 inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์,inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์,inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายประภาส ช่างเหล็ก,inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์,inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ ห้วยบง 60", ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ด้านเทคโนโลยี, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 29 2003

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด