รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2011

126

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

171

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

9

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

140

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

25

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 12
2011 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม", การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย, คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 2 2011
2011 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์,"รางวัลซิว–เสงี่ยม กาญจนจารี เพื่อผู้นํานักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ", , มูลนิธิสวิตา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 19 2011
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,"The Most Promising Scientific Work (IAPRI AWARD 2011) ", The Seminaris hotel ณ เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, International Association of Packaging Research Institutes, May 18 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in the World 2012-29th Edition", , Marquis Who's Who LLC, Dec 7 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in ASIA 2012-2nd Edition", , Marquis Who's Who LLC., Dec 7 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 4 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century 2012", , International Biographical Centre, Nov 11 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"International Dictionary of Professionals", , American Biographical Institute, Nov 18 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ.2553", ด้านผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Dec 28 2011
2011 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์,"Consumer Affairs Minister’s Award ", Food Safety, Consumer Affairs Agency, Japan, May 31 2011
2011 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"อาจารย์ผู้มีผลการสอนดีเด่น", อุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Jan 7 2011
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded ปี 2553", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 6
2011 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Processing method for instant high nutrition wheat noodle with no use of oil frying", รางวัลที่ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ระดับปริญญาตรี ปี 2554, , สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน), Jan 5 2011
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์,"Artificial neural network modeling of mass transfer during osmotic dehydration of kaffir lime peel", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เมี่ยงคุณ", รางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร, , สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานสนับสนุน, Jun 17 2011
2011 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solutionon characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv.(Sai-Namphaung)", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"Characterization of microwave vacuum drying and hot air drying of mint leaves (Mentha cordifolia Opiz ex Fresen)", Top 5 Cited Papers 2009 - present, , Journal of Food Engineering, Mar 30 2011
2011 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"Application of an optimized 18-h method involving one step culturing and single primer-based PCR assay for detection of Salmonella spp. in foods", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 8
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์,"Effects of Treatment Time by Sulfur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard", The Most Promising Scientific Work, , International Association of Packaging Research Institutes, May 18 2011
2011 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Curcumin Nanoparticles", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย, สาขา เครื่องเทศและสมุนไพร, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ร่วมกับภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย , May 20 2011
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard", The Best Poster Presentation, -, International Association of Packaging Research Institute (IAPRI), May 18 2011
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), Biotechnology/Biomaterials, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Aug 9 2011
2011 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม,inนายวุฒินันท์ คงทัด,inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"Preparation and Properties of Natural Rubber Filled Coconut Shell and Palm Oil Bunch Fiber Composites", รางวัลระดับดี, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011
2011 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products", The Best Poster Presentation, , International Association of Packaging Research Institute (IAPRI), May 16 2011
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic", รางวัลที่สองของการประกวดโปสเตอร์งานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ CMICBA2011 , เทคโนโลยีชีวภาพ, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน , Aug 9 2011
2011 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์,inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"Enhancement of inulinases and invertase production from Candida guilliermondii TISTR 5844", รางวัลดีเด่น สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011