แนวโน้มผลงานของปาริฉัตร

Journal

บทความของปาริฉัตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Journal 42
2021 exอรไท แซ่ติ้ง, exเกษมศิริ จันทรโชติ, exอังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Water Extract of Mungbean (Vigna radiata L.) Inhibits Protein Tyrosine Phosphatase-1B in Insulin-Resistant HepG2 Cells", Molecules, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2021
2021 exTung Thanh Vuong, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of pH on binding mechanisms of anthocyanins from butterfly pea flower (Clitoria ternatea) with whey powder and whey protein isolate", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-12
2021 exDewi Cakrawati, exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of steam-cooking on (poly)phenolic compounds in purple yam and purple sweet potato tubers", Food Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 330-336
2021 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran oil or coconut oil on in vitro carbohydrate and protein digestion of cooked fragrant rice", Agricultural and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 496-507
2021 exTung Thanh Vuong, exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of sugar and CaCl2 concentration on fluorescence quenching characteristics of whey proteins by delphinidin derivatives from butterfly pea flower", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 569-578
2021 exChonnikant Sereechantarerk, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Effects of ohmic heating on structural and physicochemical changes of whey proteins", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 464-472
2020 exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Profiling Anthocyanins in Thai Purple Yams (Dioscorea alata L.)", International Journal of Food Science, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 exDas, P.C., exIslam, M.A., exHossain, M.M., exMd. Fahad Jubayer, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exRanganathan, V.T. , exMazumder, M.A.R., "The roles of soy soluble polysaccharide on the emulsion stability against simulated gastric conditions and food complexes - a review", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
2019 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศรันย์รัตน์ อัสโม, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exดร.กมลวรรณ อิศราคาร, "Alkali-treated starches as a new class of templates for CaCO3 spherulite formation: experimental and theoretical studies", Journal of Crystal Growth, ปีที่ 522, ฉบับที่ 15, กันยายน 2019, หน้า 45-52
2019 exKwanchanok Hunthayung, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Controlled release and macrophage polarizing activity of cold-pressed rice bran oil in a niosome system", Food and Function, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 3272-3281
2018 exChanjarujit, W, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties and flavor retention ability of alkaline calcium hydroxide-mungbean starch films", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 198, ตุลาคม 2018, หน้า 473-480
2017 exIsrakarn, K., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of CaCl2 on the formation of Ca-induced starch aggregates and spherulitic structure in dried starch film", Drying Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, มกราคม 2017, หน้า 1552-1560
2016 exRongsirikul, Narumol, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Brown pigment formation in heated sugar-protein mixed suspensions containing unmodified and peptically modified whey protein concentrates", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 800-807
2016 exRahman Mazumder, M.A., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Genistein as antioxidant and antibrowning agents in in vivo and in vitro: A review", Biomedicine and Pharmacotherapy, ปีที่ 82, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 379-392
2016 exMd. Anisur Rahman Mazumder, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "A review on nutrient quality of soymilk powder for malnourished population", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016, หน้า 600-606
2016 exRongsirikul, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Brown pigment formation in heated sugarโ€“protein mixed suspensions containing unmodified and peptically modified whey protein concentrates", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 800-807
2015 exSawadikiat, Pattong, exSetwipattanachai, Prasert, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Rice phytochemicals concentrated by molecular distillation process and their use as co-surfactant in water dispersion", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 8014-8022
2014 exIsrakarn, K., exNa Nakornpanom, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties of starches and proteins in alkali-treated mungbean and cassava starch granules", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 105, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2014, หน้า 34-40
2014 exWongekalak, LO, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of carbohydrates on self-association of mung bean protein hydrolysate in the presence of amphiphilic asiatic acid", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1294-1301
2014 exSawadikiat, P, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytosterols and gamma-oryzanol in rice bran oils and distillates from physical refining process", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2030-2036
2014 exNukit, N, exSetwipattanachai, P, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effects of Surfactants and Aging Time on Solidification of Rice Bran Oil at Room Temperature", JOURNAL OF OLEO SCIENCE, ปีที่ 63, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1099-1107
2013 exPattorn, S., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of coagulants on antioxidant capacity of milk protein curds and their tryptic hydrolysates", Journal of Food Biochemistry, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 203-211
2012 exJumnongpon, R., inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exHealy, J.P., exMeade, S.J., exGerrard, J.A., "Cocoa protein crosslinking using Maillard chemistry", Food Chemistry, ปีที่ 134, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012, หน้า 375-380
2012 exPattorn, S., exHorimoto, Y., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exYada, R.Y., "Influence of aggregation on the antioxidative capacity of milk peptides", International Dairy Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 3-9
2012 exJirasripongpun, K., exJirakanjanakit, N., exSakulsom, P., exWongekalak, L.-O., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of food matrices on cytotoxicity of asiatic acid in mammalian cell models", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1970-1976
2011 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exKerdchouay, P., exSakulsom, P., "Lowering the Maillard reaction products (MRPs) in heated whey protein products and their cytotoxicity in human cell models by whey protein hydrolysate", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 748-754
2011 exWongekalak, L.-O., exSakulsom, P., exJirasripongpun, K., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Potential use of antioxidative mungbean protein hydrolysate as an anticancer asiatic acid carrier", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 812-817
2011 exSupanida Pattorn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Recovery Methods on the Characteristics of Antioxidative Milk Peptides", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 335-345
2011 exFafaungwithayakul, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Soy Soluble Polysaccharide on the Stability of Soy-Stabilised Emulsions During In Vitro Protein Digestion", Food Biophysics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 407-415
2010 exNakornpanom, NN, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of soy residue (okara) on in vitro protein digestibility and oil release in high-calorie emulsion stabilized by heated mixed proteins", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 26-32
2010 exธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Storage Proteins on Pasting Properties and Microstructure of Thai Rice", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 1402-1409
2010 exSuwanoot Tuntragul, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on Physicochemical Properties of a Mozzarella Cheese Analog", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 924-934
2009 exNakornpanom, N.N., inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of heated mixed soy protein isolate and sodium casemate", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 780-790
2008 exKamolwan Israkarn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of Waxy Rice Protein Network on Physical Properties of Waxy Rice Flour Composites", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 376-386
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exIsrakarn, K, "New insights on the characteristics of starch network", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 41, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2008, หน้า 998-1006
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exIsrakarn, Kamolwan, exRattanawattanaprakit, Chantana, "Architectural changes of heated mungbean, rice and cassava starch granules: Effects of hydrocolloids protein-containing envelope", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 67, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 614-622
2007 exIsrakarn, K, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exHongsprabhas,p, "Influences of granule-associated proteins on physicochemical properties of mungbean and cassava starches", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า 314-322
2007 exWongsasulak, S, exYoovidhya, T, exS. Bhumiratana, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of egg albumen and cassava starch composite network formed by a salt-induced gelation method", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 249-256
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "On the gelation of mungbean starch and its composites", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 658-668
2006 exWongsasulak S., exYoovidhya T., exBhumiratana S., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exMcClements D., exWeiss J., "Thermo-mechanical properties of egg albumen-cassava starch composite films containing sunflower-oil droplets as influenced by moisture content", Food Research International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, เมษายน 2006, หน้า 277-284
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exDit-udom-po S., "Influence of flour type on mechanical properties of calcium-induced egg albumen-flour composite gel", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 0-11
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of physicochemical characteristics of rice flour and cassava starch on the gelation of calcium-induced egg albumen-flour composite.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 223-231
Publish Year National Journal 2
2020 exSuwanoot Tuntragul, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "กลไกการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเมลลาร์ดของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทชนิดผงในผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ผ่านการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไลส์", วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 132-144
2012 exSasikarn Kithikorn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of amylose and endosperm proteins on air cell distribution in rice cracker", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 345-354

Conference

การนำเสนอบทความของปาริฉัตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exKamolwan Israkarn, "Influences of temperature during storage on Maillard reactions and in vitro digestion of non-parboiled and parboiled rice", The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON2019), 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2019, ฺBangkok
Publish Year National Conference 1
2020 exชนนิกานต์ เสรีฉันทฤกษ์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสนามไฟฟ้าระหว่างกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และคุณสมบัติการลดแรงตึงผิวของโปรตีนเวย์", โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480093]