Journal

Journal of Crystal Growth (ISSN: 00220248)
522
15
45-52
กันยายน 2019
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022