Conference

Article
ผลของการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อแบบแผนของโปรตีนมะพร้าวในน้ำกะทิ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2017
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-