Search Result of "สารสำคัญ"

About 176 results
Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Phungphai Phanawadee, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพลับพลึง และทดสอบความคงตัวของสารสำคัญ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบสารสำคัญอย่างง่ายและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากสารสกัดพญายอ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวภคพร สาทลาลัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารสำคัญจากปะการังและดอกไม้ทะเล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพญายอเพื่อการผลิตสารสำคัญ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img

งานวิจัย

'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, Imgดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจักรเมธ บุตรกระจ่าง, Imgสุฐพัศ คำไทย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789