โครงการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพลับพลึง และทดสอบความคงตัวของสารสำคัญ

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2563-2565)

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี