การศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินและการจัดการธาตุอาหารพืชที่มีต่อปริมาณสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร