แนวโน้มผลงานของวาณี

Journal

บทความของวาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

บทความแต่ละ Quartile ของวาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

บทความแต่ละ TCI Group ของวาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Publish Year International Journal 53
2024 exNuamduang, P., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติชัย วาดอักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWinotapun, C., exHararak, B., exWanmolee, W., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Release behavior of natural antimicrobial agents with lignin nanoparticles from Poly(butylene succinate) films in vapor phase application", Journal of Food Engineering, ปีที่ 367, เมษายน 2024
2023 exHonorine Gonon, exAtcharawan Srisa, exKhwanchat Promhuad, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "PLA thermoformed trays incorporated with cinnamaldehyde and carvacrol as active biodegradable bakery packaging", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, กันยายน 2023
2023 exElisa Iribarren, exPhanwipa Wongphan, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic agar blended PBAT films with enhanced oxygen scavenging activity", Food Bioscience, ปีที่ 54, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023
2020 exKhan, M.R., exChinsirikul, W., inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Combined effects of natural substances and modified atmosphere packaging on reducing enzymatic browning and postharvest decay of longan fruit", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 500-508
2019 exP. NUAMDUANG, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of packaging on quality of fresh-cut kiwi", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2019, หน้า 90-95
2018 exSuwanamornlert, P., inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exChinsirikul, W., inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal activity of plant-derived compounds and their synergism against major postharvest pathogens of longan fruit in vitro", International Journal of Food Microbiology, ปีที่ 271, มีนาคม 2018, หน้า 8-14
2023 exVarghese, S.A., exPhothisarattana, D., exSrisa, A., exLaorenza, Y., inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Novel eco-friendly antimicrobial UV-blocking PBAT/PBS/TiO2 nanocomposite films for improved shelf-life of bananas", Food Bioscience, ปีที่ 55, ตุลาคม 2023
2023 exSandhya Alice Varghese, exHarikrishnan Pulikkalparambil , exKhwanchat Promhuad, exAtcharawan Srisa, exYeyen Laorenza, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Renovation of Agro-Waste for Sustainable Food Packaging: A Review", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exBasbasan, A.J., exHararak, B., exWinotapun, C., exWanmolee, W., exChinsirikul, W., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lignin Nanoparticles for Enhancing Physicochemical and Antimicrobial Properties of Polybutylene Succinate/Thymol Composite Film for Active Packaging", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exHarikrishnan Pulikkalparambil , exSandhya Alice Varghese, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Recent Advances in Natural Fibre-Based Materials for Food Packaging Applications", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2023
2023 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Mechanism of Salt/Acid Solution on Microorganisms Isolated from Trimmed Young Coconut", Microorganisms, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023
2023 exMoe, N.C., exBasbasan, A.J., exWinotapun, C., exHararak, B., exWanmolee, W., exSuwanamornlert, P., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinsirikul, W., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Application of lignin nanoparticles in polybutylene succinate based antifungal packaging for extending the shelf life of bread", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 39, พฤศจิกายน 2023
2022 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, "Sulfite-free treatment combined with modified atmosphere packaging to extend trimmed young coconut shelf life during cold storage", Food Control, ปีที่ 139, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2022 inดร.อุรุชยา สนแจ้ง, อาจารย์, exPromsorn, J., inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSablani, S.S., inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Polyesters Incorporating Gallic Acid as Oxygen Scavenger in Biodegradable Packaging", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2022
2022 exBasbasan, A.J., Jr, exHararak, B., exWinotapun, C., exWanmolee, W., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinsirikul, W., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Emerging challenges on viability and commercialization of lignin in biobased polymers for food packaging: A review", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 34, ธันวาคม 2022
2020 exDr. Muhammad Rafiullah Khan, exดร.ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal activity of propyl disulphide from neem against Lasiodiplodia theobromae and Neofusicoccum parvumcausing stem end rot in mango", Journal of Applied Microbiology, ปีที่ 129, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1364-1373
2022 exYeyen Laorenza, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exอัจฉราวรรณ ศรีษา, exขวัญชาติ พรมฮวด, exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Polymeric Packaging Applications for Seafood Products: Packaging-Deterioration Relevance, Technology and Trends", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 18, กันยายน 2022, หน้า 3706-1-26
2022 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, exMoonmangmee, S., inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, "Effect of controlled atmospheric conditions combined with salt acid immersion on trimmed young coconut qualities during cold storage", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2021 exMuhammad Rafiullah Khan, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exChongxing Huang, exผศ.ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ, "Antifungal activity of propyl disulfide from neem (Azadirachta indica) in vapor and agar diffusion assays against anthracnose pathogens (Colletotrichum gloeosporioides and Colletotrichum acutatum) in mango fruit", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 839 (1)-839 (13)
2020 exผศ.ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ, exดร.นพดล เกิดดอนแฝก, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exดร.วรรณี ฉินศิริกุล, exProfessor Weibiao Zhou, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Poly(lactic acid)/poly(butylene-succinate-co-adipate) (PLA/PBSA) blend films containing thymol as alternative to synthetic preservatives for active packaging of bread", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 100515-1-10
2018 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exM.R. Khan, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Distribution of microorganisms and quality changes of commercial trimmed aromatic coconut", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 105-109
2018 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAuras, RA, exBurgess, GJ, exHarte, JB, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary quantification of the permeability, solubility and diffusion coefficients of major aroma compounds present in herbs through various plastic packaging materials", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, ปีที่ 98, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2018, หน้า 1545-1553
2017 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanice B. Harte, exRafael A. Auras, exPeter K.C. Ong, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effects of packaging materials on the aroma stability of Thai ‘tom yam’ seasoning powder as determined by descriptive sensory analysis and gas chromatography–mass spectrometry", Journal of the Science of Food and Agriculture , ปีที่ 97, ฉบับที่ 6, เมษายน 2017, หน้า 1854-1860
2017 exKhan, MR, exSuwanamornlert, P, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinsirikul, W, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Quality and biochemical changes of longan (Dimocarpus longan Lour cv. Daw) fruit under different controlled atmosphere conditions", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 52, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 2163-2170
2017 exBoonruang, K., exKerddonfag, N., exChinsirikul, W., exMitcham, E.J., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal effect of poly(lactic acid) films containing thymol and R-(-)-carvone against anthracnose pathogens isolated from avocado and citrus", Food Control, ปีที่ 78, มกราคม 2017, หน้า 85-93
2017 exKhan, M.R., exSripethdee, C., exChinsirikul, W., inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effects of film permeability on reducing pericarp browning, preventing postharvest decay and extending shelf life of modified atmosphere-retail packaged longan fruits", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1925-1931
2016 inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Microemulsion-based Ethylene Vinyl Acetate Film Containing Mangiferin and Surfactants", , ปีที่ 67, สิงหาคม 2016
2016 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannee Chinsirikul, exBongkot Hararak, exNoppadon Kerddonfag, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal Poly(lactic acid) Films Containing Thymol and Carvone", MATEC Web of Conferences, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 06107
2015 exKurniawan, Muhammad Prasetya, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSingh, Sher Paul, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measurement and Analysis of Vibration Levels in Two and Three Wheel Delivery Vehicles in Southeast Asia", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 28, ฉบับที่ 9, กันยายน 2015, หน้า 836-850
2015 inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSiddiq, Muhammad, exSingh, Sher Paul, "Controlled Release of Mangiferin Using Ethylene Vinyl Acetate Matrix for Antioxidant Packaging", Packaging technology and science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 241-252
2015 exWinotapun, Charinee, exKerddonfag, Noppadon, exKumsang, Pramote, exHararak, Bongkot, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exYamwong, Teerapon, exChinsirikul, Wannee, "Microperforation of Three Common Plastic Films by Laser and Their Enhanced Oxygen Transmission for Fresh Produce Packaging", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 367-383
2014 exChinsirikul, W, exKlintham, P, exKerddonfag, N, exWinotapun, C, exHararak, B, exKumsang, P, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Porous Ultrahigh Gas-Permeable Polypropylene Film and Application in Controlling In-pack Atmosphere for Asparagus", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, เมษายน 2014, หน้า 313-325
2012 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSingh, SP, exSingh, JJ, exStallings, J, exGrewal, G, "Measurement and Analysis of Vehicle Vibration for Delivering Packages in Small-Sized and Medium-Sized Trucks and Automobiles", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 31-38
2012 exนางสาวณัชชา แสนละเอียด, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Cinnamaldehyde and Eugenol and Their Activity after Incorporation into Cellulose-based Packaging Films", Packaging Technology and Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 7-17
2012 exBoonruang, K, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSingh, SP, exChinsirikul, W, exFuongfuchat, A, "Comparison of Various Packaging Films for Mango Export", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2012, หน้า 107-118
2012 exLeelaphiwat, P., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSingh, S.P., exKruenate, J., exWichai, U., exOng, P.K.C., "Transport coefficients of eucalyptol through various polymeric films", Packaging Technology and Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, เมษายน 2012, หน้า 161-172
2011 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exKamhangwong, D., exKruenate, J., exKhongrat, K., exTangchantra, N., exWichai, U., exSingh, S.P., "Preharvest bagging with wavelength-selective materials enhances development and quality of mango (Mangifera indica L.) cv. Nam Dok Mai #4", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2011, หน้า 664-671
2011 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Survey of counterfeit melamine tableware available on the market in Thailand, and its migration", Food Additives & Contaminants: Part A, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 251-258
2010 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSingh, SP, exSingh, JJ, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSwasdee, D, exPratheepthinthong, S, "Measurement and Analysis of Truck and Rail Vibration Levels in Thailand", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2010, หน้า 91-100
2009 exPiyarat Pongsai, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsira Fuongfuchat, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effect of High Gas Permeable Materials on Quality and Shelf Life of Rambutan cv. ‘Rong Rian’", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 275-281
2009 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, "Development of antimicrobial EVA/LDPE films incorporated with thymol and eugenol", Food Manufacturing Efficiency, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2009, หน้า 1-7
2009 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exWannee Chinsirikul, exAsira Fuongfuchat, exSaowapa Chaiwong, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoppadon Kerddonfag, "High Permeable Films Used for Modified Atmosphere Packaging Improve Quality and Shelf Life of Baby Corn", Journal of Applied Packaging Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 57-74
2009 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, exพรชัย ราชตนะพันธุ์, "Effect of Truck Vibration during Transport on Damage to Fresh Produce Shipments in Thailand", Journal of Applied Packaging Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 27-38
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exKamhangwong, D, exSingh, SP, "Comparison of reusable and single-use plastic and paper shipping containers for distribution of fresh pineapples", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 73-83
2007 exSingh, SP, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exChantarasomboon, Y, exSingh, J, "Testing and evaluation of quality changes of treated fresh-cut tropical fruits packaged in thermoformed plastic containers", JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, กันยายน 2007, หน้า 522-528
2007 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exChantarasomboon, Yada, exSingh, S. Paul, "Quality Changes of Treated Fresh-cut Tropical Fruits in Rigid Modified Atmosphere Packaging Containers", Packaging Technology and Science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 0-0
2006 exSingh S.P., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSingh J., "Life Cycle Inventory and Analysis of Re-usable Plastic Containers and Display-ready Corrugated Containers Used for Packaging Fresh Fruits and Vegetables", Packaging Technology and Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 279-293
2006 exSudarat Jerachaimongkol, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Modification of Cassava Starch by Esterification and Properties of Cassava Starch Ester Films", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 148-151
2005 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Packaging performance comparison for distribution and export of papaya fruit", Packaging Technology and Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2005, หน้า 125-131
2005 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Distribution Package System for Mangoes.", Kasetsart Lournal : Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Polymeric Films and Modified Atmosphere Packaging on Quality of Mango Slices.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 0-0
2004 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Testing and Comparison of Various Packages for Mango Distribution", Journal of Testing and Evaluation, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2004, หน้า 69-72
2003 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "A comparison of corrugated boxes and reusable plastic containers for mango distribution", Packaging Technology and Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2003, หน้า 231-237
Publish Year National Journal 8
2010 exอรุณี พูลมี, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาดัชนีคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้โดยใช้แผนภาพความชอบ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 39-42
2010 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพดล เกิดดอนแฝก, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exณัฐวดี ทองจันทร์, "การยืดอายุการเก็บพริกหวานเขียวภายใต้บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิลม์ที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 167-170
2009 exนวพร ศรีนวกุล, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exปิติรัตน์ กลิ่นธรรม, "ดัชนีชี้วัดระดับการสุกสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุเรียนตัดแต่งพร้อมรับประทาน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 347-350
2009 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exนพดล เกิดดอนแฝก, exชาริณี วิโนทพรรษ์, "การศึกษาความทนต่อการลดออกซิเจนต่ำสุดและเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด และการเก็บรักษาภายใต้บรรยากาศควบคุม/ดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุเก็บรักษากล้วยไข่", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ -, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 351-354
2007 exPanitee Tippayatum, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial Activities of Thymol, Eugenol and Nisin Against Some Food Spoilage Bacteria", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 319-323
2007 exTosapol Niamthong, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Development of Holy Basil Storage Using Low Temperatures and Modified Atmosphere Packaging", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 286-293
2007 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exนพดล เกิดดอนแฝก, exสรญา พิบูลย์กุลสัมฤทธิ์, exชาริณี วิโนทพรรษ์, "ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดและออกซิเจนต่ำสุดที่ทนได้ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในสภาพบรรยากาศควบคุม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 238-241
2006 exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exวรรณี ฉินศิริกุล, exนพดล เกิดดอนแฝก, exตติยา ตรงสถิตกุล, exสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์, exเสาวภา ไชยวงค์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสภาพบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดโดยอาศัยการคำนวณจากโมเดลคณิตศาสตร์อย่างง่าย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 5 (พิเศษ), กันยายน - ตุลาคม 2006, หน้า 62-65

Conference

การนำเสนอบทความของวาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Publish Year International Conference 31
2019 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitchuda Daud, exNoppadon Kerddonfag, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Development of Antifungal Film to Delay Postharvest Decay in Mango Fruit", 29th IAPRI Symposium on Packaging, 11 - 14 มิถุนายน 2019, Enschede, the Netherlands ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2019 exกัญญาพัชร คล้ายรัศมี, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface Modification of Coconut Fiber for Reinforced Thermoplastic Starch Foam", the 29th IAPRI Symposium on Packaging 2019: Serving Society—Innovative Perspectives on Packaging, 11 - 14 มิถุนายน 2019, Enschede ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2018 exกัญญพัชร คล้ายรัศมี, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Thermoplastic Starch(TPS)/Coconut Fiber Foam", The International Polymer Conference of Thailand(PCT-8), 14 - 15 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Rafael A. Auras, exAssoc. Prof. Janice B. Harte, "Effects of Co-Permeant on the Interactions between Aroma Compounds and Poly(lactide) Polymers", The 28th IAPRI World Symposium on Packaging 2017, 9 - 12 พฤษภาคม 2017, Lausanne สมาพันธรัฐสวิส
2017 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพริศศา ปัทมนิรันดร์กุล, exนางสาวศวิตา เชี่ยวไพบูลย์สกุล, "Permeability of Aroma Compound through Polyethylene Films of Varying Crystallinity", The 28th IAPRI World Symposium on Packaging 2017, 9 - 12 พฤษภาคม 2017, Lausanne สมาพันธรัฐสวิส
2016 inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Microemulsion-based Ethylene Vinyl Acetate Film Containing Mangiferin and Surfactants", International Symposium on Materials Application and Engineering, SMAE 2016, 29 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannee Chinsirikul, exBongkot Hararak, exNoppadon Kerddonfag, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal poly(lactic acid) films containing thymol and carvone", International Seminar on Materials Science and Application (SMSA 2016), 25 - 26 มิถุนายน 2016, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exLeelaphiwat, P., exAuras, R.A., exHarte, J.B., exOng, P.K.C., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Barrier Properties of Polymeric Packaging Materials to Major Aroma Volatiles in Herbs", International Symposium on Materials Application and Engineering, SMAE 2016, 29 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exจิราพร ชีวาจร, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Controlled Atmosphere Storage and Modified Atmosphere Packaging for Shelf Life Extension of Aromatic Coconut", Shelf Life International Meeting-SLIM 2014 , 11 - 13 มิถุนายน 2014, New brunswick นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วรรณี ฉินศิริกุล, exดร.อศิรา เฟื่องฟูชา่ติ, "Role of Packaging in Extending Shelf Life of Tropical Fruits for Domestic and Export Markets", INCOFTECH 2013 (3rd International Conference in Food Technology), 4 - 5 มกราคม 2013, Thanjavure สาธารณรัฐอินเดีย
2012 exสิริลดา สิทธิวิชชาพร, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON SHELF LIFEOF MARIAN PLUM (Boucaburmanica Griff.)", 5th Shelf Life International Meeting (SLIM 2012), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2011 exนางสาวณัชชา แสนละเอียด, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Cinnamaldehyde and Eugenol and Their Activity after Incorporation into Cellulose-Based Packaging Films", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2011, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSher Paul Singh, "Preserving mangoes quality under passive modified atmosphere packaging", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2010, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exPitirat Klintham, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Atmosphere packaging technologies to maintain freshness and promote sale of fresh cut pomelo", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 มิถุนายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison between shipping containers and simulated test methods for distribution of tropical fruits", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Rule of Packaging During Growth on Quality", The 15th IAPRI World Conference on Packaging, 3 - 5 ตุลาคม 2006, ญี่ปุ่น
2008 exฟูซียัฮ วรอดุลย์, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effect of controlled atmosphere storage and passive modified atmosphere packaging on maintaining quality of okra", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเกศวดี อัชชะวิสิทธิ์, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exWannee Chinairikul, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Use of antimicrobial-high gas permeable and antimicrobial materials to extend shelf life of fresh cut tropical fruits", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจิตต์พร เครือเนตร, exลำแพน ขวัญพูล, exกฤตภาส คงฤทธิ์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Solar-selective Bag for mango during growth process", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวีรยา เพี้ยนผล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Development of zeolite-based ethylene absorbing sachets for prolonging shelf life of climacteric fruits", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exชนิต วานิกานุกูล, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "New packaging systems and materials for mango export and retail", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measurement and analysis of distribution environment of mangosteen in Thailand", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนายอรรถพล ภูษณะพงษ์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Peelable coatings for fresh-cut mangoes", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exนพดล เกิดดอนแฝก, "KU Wax", The 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsira Fuongfuchat, exWannee Chinsirikul, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Selection of Appropriate Film Permeability for Mangoes based on O2 and CO2 Tolerances and Optimum Controlled Atmosphere Conditions", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exนพดล เกิดดอนแฝก, exปณิธี ทิพยธรรม, "Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol", 23rd IAPRI Symposium on Packaging, 3 - 5 กันยายน 2007, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2007 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, exกาญจนา บุญเรือง, exนพดล เกิดดอนแฝก, "Preserving Quality of Fresh Baby Corn through Innovative Packaging Materials in the Distribution Chain", 23rd IAPRI Symposium on Packaging, 3 - 5 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exณัชชา แสนละเอียด, exนิพร เดชสุข, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, "Properties of Eugenol-Incorporated Cellulose Ether Film and Coating", The 10th ASEAN Food Conference, 21 สิงหาคม 2007, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2007 exนิพร เดชสุข, exณัชชา แสนละเอียด, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, "Properties of Cinnamaldehyde-Incorporated Cellulose Ether Film and Coating", The 5th International Packaging Congress, 22 พฤศจิกายน 2007, อิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี
2006 exณัชชา แสนละเอียด, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Cinnamon, Clove and Galangal Essential Oils and Their Principal Constituents, and Possible Application in Active Packaging", The 15th IAPRI World Conference on Packaging , 2 ตุลาคม 2006, โตเกียว ญี่ปุ่น
2006 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Packaging Developments-fresh/value added cut fruits", Market Driven Innovations in Packaging of Fresh and Processed Mango Products, 29 กันยายน 2006, Mumbai สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 8
2020 exดุษณีย์ ทองทุม, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางกลของเซลแกนรูปทรงเชิงเรขาคณิตของขาพาเลทรองรับสินค้าที่มีโครงสร้างแบบเเซนวิชขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 14 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exกัญญพัชร คล้ายรัศมี, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะเฉพาะและสมบัติของโฟมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมเส้นใยมะพร้าวดัดแปรพื้นผิว", รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exSumate Ouipanich, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Development of biodegradable foam made from polylactic acid and modified natural rubber by using nano nucleating agent.", TSRI Congress 2019, 8 - 9 สิงหาคม 2019, พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exอรุณี พูลมี, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาดัชนีคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้โดยใช้แผนภาพความชอบ", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กระบี่ ประเทศไทย
2009 exPiyarat Pongsai, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsira Fuongfuchat, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNongnuch Soontornrujanawong, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJitiporn Kruenate, "ผลของการห่อก่อนเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและพันธุ์เนื้อแดงหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2006 exนวพร วรรณวิศาล, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบออกซิไดซ์สตาร์ชที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม 2006
2006 exสุดารัตน์ จีรชัยมงคล, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 31 มกราคม 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420004]