Conference

ผลของวัสดุที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-