Conference

ผลของการห่อก่อนเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและพันธุ์เนื้อแดงหลังการเก็บเกี่ยว
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-