Conference

Article
KU Wax
Conference
The 16th IAPRI World Conference on Packaging
Class
นานาชาติ
Date
8 - 12 มิถุนายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนเคยูแวกส์ การใช้ประโยชน์ :นำตัวอย่างไปทดลองใช้กับเกษตรกร,7 พ.ค. 2009 - 10 พ.ค. 2009