ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2019

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2019

Publish Year International Journal 24
2019 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exAthaphon Angkaew, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, "Remediating sulfadimethoxine-contaminated aquaculture wastewater using ZVI-activated persulfate in a flow-through system", Aquacultural Engineering, ปีที่ 84, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 99-105
2019 exM. D E S Q U E S N E S, exS. O N J U, exP. C H A L E R M W O N G, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A review and illustrated description of Musca crassirostris, one of the most neglected haematophagous livestock flies", Medical and Veterinary Entomology , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 16-30
2019 exนุชจรี บุญยงค์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "Contamination of Streptococcus suis in pork and edible pig organs in central Thailand", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 165-169
2019 exAtcharapornKidchana, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, รองศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Application of random amplified polymorphism DNA and 16S-23S rDNA intergenic spacer polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism to predict major Streptococcus suis clonal complexes isolated from humans and pigs", Molecular and Cellular Probes, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 34-39
2019 exAngkaew, A, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "UV-activated persulfate oxidation of 17 beta-estradiol: Implications for discharge water remediation", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019
2019 inนางสาวนวรัตน์ นันทพงษ์, อาจารย์, exMurata, R., inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKataoka, N., exYakushi, T., exMatsushita, K., "The effect of reactive oxygen species (ROS) and ROS-scavenging enzymes, superoxide dismutase and catalase, on the thermotolerant ability of Corynebacterium glutamicum", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 103, ฉบับที่ 13, เมษายน 2019, หน้า 5355-5366
2019 exMapongpeng, R, exLaovechprasit, W, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M, exJunchompoo, C, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and intramuscular administration at two dosages", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 104-110
2019 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exMasatoshi Okura, exYuichi Ueno, exTsutomu Sekizaki, exDaisuke Takamatsu, "High rate misidentification of biochemically determined Streptococcus isolates from swine clinical specimens", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 81, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 567-572
2019 inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanaporn Maswanna, exPithai Kanbutra, "Comparison of conventional polymerase chain reaction and routine blood smear for the detection of Babesia canis, Hepatozoon canis,Ehrlichia canis, and Anaplasma platys in Buriram Province, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 700-705
2019 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exAmeera Zafar, exVinay Kankala, exJames S. Chickos, "Vapor pressure and vaporization enthalpy studies of (+)-longifolene, (?)-isolongifolene and ?-myrcene by correlation gas chromatography", Journal of Chemical Thermodynamics, ปีที่ 131, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 583-591
2019 exThanakit Sirimahasal, ex Yutthana Kalhong, ex Lida Simasatitkul, inนางสาวศิริพร ปราณี, ex Samitthichai Seeyangnok, "The Effect of Solvent Polarity on Phase Transformation of Citrogypsum via Hydrothermal Process", Key Engineering Materials, ปีที่ 803, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 351-355
2019 exMorand, S., exBlasdell, K., exBordes, F., exBuchy, P., exCarcy, B., exChaisiri, K., exChaval, Y., exClaude, J., exCosson, J.-F., exDesquesnes, M., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exJiyipong, T., exKarnchanabanthoen, A., exPornpan, P., exRolain, J.-M., exTran, A., "Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risks", Ecological Applications, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2019
2019 exSerge Morand, exKim Blasdell, exFr?d?ric Bordes, exPhilippe Buchy, exBernard Carcy, exKittipong Chaisiri , exYannick Chaval, exJulien Claude, exJean?Fran?ois Cosson, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTawisa Jiyipong, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exPumhom Pornpan, exJean?Marc Rolain, exAnnelise Tran, "Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risks", Ecological Application, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2019, หน้า 1-15
2019 exMargot Camoin, exArthur Kocher, exPiangjai Chalermwong, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMarc Desquesnes, "The Indirect ELISA Trypanosoma evansi in Equids: Optimisation and Application to a Serological Survey including Racing Horses, in Thailand", BioMed Research International , ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2019, หน้า 1-12
2019 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJarunee Siengsanan-Lamont, exChunyapatt Bumrungpun, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exStanley G. Fenwick, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "Identification of uncultured bacteria from abscesses of exotic pet animals using broad-range nested 16S rRNA polymerase chain reaction and Sanger sequencing", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 1546-1553
2019 exNachiko Takeshita, exHyunjung Kim, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMari Tohya, exT??n H?ng V?, exNuchjaree Boonyong, exThi Ph  u  ong B?nh Nguy??n, exIchiro Nakagawa, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exNgoc Hai Nguy??n, exTsutomu Sekizaki, "16S rRNA Gene Amplicon Sequence Data from Chicken Cecal Feces from Vietnam and Thailand", Microbiology Resource Announcements, ปีที่ 8, ฉบับที่ 32, สิงหาคม 2019, หน้า e00781-19-e00781-19
2019 exSarah Temmam, exDelphine Chr?tien, exThomas Bigot, exEvelyne Dufour, exSt?phane Petres, exMarc Desquesnes, exElodie Devillers, exMarine Dumarest, exL?na Yousfi, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exKittipong Chaisiri , exL?a Gagnieur, exJean-Fran?ois Cosson, exMuriel Vayssier-Taussat, exSerge Morand, exSara Moutailler, exMarc Eloit, "Monitoring Silent Spillovers Before Emergence: A Pilot Study at the Tick/Human Interface in Thailand", Frontier in Microbiology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2315, ตุลาคม 2019, หน้า 1-18
2019 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exรุ่งทิวา สินสิริ, exเกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Feline panleukopenia virus as the cause of diarrhea in a banded linsang (Prionodon linsang) in Thailand", The Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 81, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 1763-1768
2019 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, "An examination of vaporization, fusion and sublimation enthalpies of tolazoline using correlation gas chromatography and differential scanning calorimetry", Journal of thermal analysis and calorimetry, ปีที่ 138, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2019, หน้า 443-450
2019 exSeeyangnok, S., exSae-Khow, P., inนางสาวศิริพร ปราณี, exWootitunthipong, K., "Encapsulation of turmeric crude extracted in chitosan hydrogel beads for antimicrobial in animal health care applications", Materials Science Forum, ปีที่ 990, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019, หน้า 111-116
2019 exPuanglamjeak, M., inนางสาวศิริพร ปราณี, exSeeyangnok, S., "Preparation of crude turmeric extract loaded poly(Acrylamide-co-acrylic acid) microspheres for drug release system", Materials Science Forum, ปีที่ 990, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019, หน้า 86-90
2019 exSunthornvatin, S., inนางสาวศิริพร ปราณี, exSeeyangnok, S., "Effect of poly(Acrylic acid) based polymer flocculants on sedimentation of surface water", Materials Science Forum, ปีที่ 990, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019, หน้า 168-172
2019 exSirimahasal, T., exKalhong, Y., exSimasatitkul, L., inนางสาวศิริพร ปราณี, exSeeyangnok, S., "Modification and scale-up process of citrogypsum to ฮฑ-calcium sulfate hemihydrate over sodium chloride solution", Materials Science Forum, ปีที่ 990, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019, หน้า 55-60
2019 exDenphum Wongthangsiri, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Re-description and iconography of Tabanus striatus (Diptera:Tabanidae) a common livestock pest and mechanical vector ofTrypanosoma evansi in Asia", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 320-326
Publish Year National Journal 10
2019 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารเจนิสเตอินต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่", วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 111-121
2019 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเบญจรัตน์ พงศ์พันธุพฤทธิ์ , inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ชนกานต์ สกุลแถว, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, exนางสาวฐาปนี พุ่มพวง, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "การหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารฮอร์โมนเพศเอสไตรออลและเปอร์แมงกาเนต", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 33-39
2019 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรพรรณ สิรมนต์, "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบจากเปลือกไม้โกงกาง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 212-220
2019 inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ไบโอฟิล์ม มิตร หรือศัตรู", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 25-32
2019 exน.ส.พัทธ์ธีรา หิรัญเลิศพงษ์, exน.ส.กมลชนก โสภณพิจิตรไพศาล, exนายชลธวัช อ้อวิจิตร, exน.ส.อารยา สุขทอง, exน.ส.กุลปรียา เปรมปรี, exน.ส.สุทธิดา ทองหล่อ, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "โมเดลกล่องเวชระเบียนสัตว์ป่วยอเนกประสงค์", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 41-49
2019 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรณีศึกษาการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร: การตรวจก๊าซไฮโดรเจน", Journal of Animal Health Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 72-81
2019 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน่านฟ้า คงเสถียร, exอินทิรา ศรีหาบุตร, exสรัลชนา จันทร์หัวนา, exอลิซ วิชช์โชติ, "นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่งานศิลปะ Bioart และ STEAM", Journal of Animal Health Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 62-71
2019 inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์และแนวทางการวินิจฉัยเชื้อ Babesia spp. ในไทย", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 16-23
2019 exรัฐนันท์ เดชไธสง, exนำโชค อายุยืน, exพีรวิชญ์ สัมพะวงศ์, exปิยาภา ปราบเสียง, exกาญจนาพร จิวะราพงศ์, exรวีรดา เมฆทวีภูมิ, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เต้านมเทียมในโค", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 16-21
2019 inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เห็บและเชื้อโรคจากเห็บในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 43-52

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2019 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBenyatip Tondee, exPornchanan Boonkuea, exSarutaporn Soongtiwong, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical composition, antioxidant, total phenolic content and antibacterial activities of sweet and chili pepper extracts", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production and Purification of IgY against Klebsiella pneumoniae from egg yolk by polyethylene glycol precipitation", 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 22 - 23 กรกฎาคม 2019, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, อาจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exMasatoshi Okura, exYuichi Ueno, exDaisuke Takamatsu, "Precise identification of biochemically presumptive Streptococcus isolates from swine clinical specimens", The 19th international symposium of world association of veterinary laboratory diagnosticians (ISWAVLD 2019) , 19 - 22 มิถุนายน 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังสายพันธุ์ไวรัสลำไส้อักเสบสุนัขชนิด 2c ในปี 2016", The 20th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC2019), 21 - 22 มีนาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 exWeerasak Songoen, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Preliminary antibacterial activity from the stem extracts of Nauclea orientalis and Artocarpus lakoocha", 12th Global Experts Meeting on Chemistry, Drug Design & Pharma Science, 14 - 15 ตุลาคม 2019, โซล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2019 exSeeyangnok, S., exSae-Khow, P., inนางสาวศิริพร ปราณี, exWootitunthipong, K., "Encapsulation of turmeric crude extracted in chitosan hydrogel beads for antimicrobial in animal health care applications", 8th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering, ICNNN 2019 and 4th International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2019, 11 - 14 ตุลาคม 2019
2019 exPuanglamjeak, M., inนางสาวศิริพร ปราณี, exSeeyangnok, S., "Preparation of crude turmeric extract loaded poly(Acrylamide-co-acrylic acid) microspheres for drug release system", 8th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering, ICNNN 2019 and 4th International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2019, 11 - 14 ตุลาคม 2019
2019 exSunthornvatin, S., inนางสาวศิริพร ปราณี, exSeeyangnok, S., "Effect of poly(Acrylic acid) based polymer flocculants on sedimentation of surface water", 8th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering, ICNNN 2019 and 4th International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2019, 11 - 14 ตุลาคม 2019
2019 exSirimahasal, T., exKalhong, Y., exSimasatitkul, L., inนางสาวศิริพร ปราณี, exSeeyangnok, S., "Modification and scale-up process of citrogypsum to ฮฑ-calcium sulfate hemihydrate over sodium chloride solution", 8th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering, ICNNN 2019 and 4th International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2019, 11 - 14 ตุลาคม 2019
2019 inดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์, "Canine transmissible venereal tumor: Update 2019", The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2019, 24 - 26 เมษายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
2019 exน.สพ.ทรงเกียรติ อุพลเถียร, exน.สพ.ปิยะ เสรีรักษ์, exรศ.ดร. เทวราช หล้าหา, exศ.ดร.บรรจบ ศรีภา, exPrasarn Tangkawattana, exศ.ดร.น.สพ.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, inดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์, exรศ.ดร.สพ.ญ.สิริขจร ตังขวัฒนา, "Expression of p53, Bcl-22, Granulin, and PCNA in the liver of Opisthorchis viverrini infected hamsters: A comparision between single infection and repeated infection plus praziquantel administration", NTDAsia 2019 International research Network, 7 - 9 สิงหาคม 2019, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2019 exSuttida Minsakorn, exKhwannapa Nuplod, exRunglawan Chawengkirttikul, exPanupong Puttarak, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanat Anuracpreeda, "The Anthelmintic Effects of Rhinacanthus Nasutus Extract Against Adult Rumen Flukes, Gastrothylax Crumenifer", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exนางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี, exนายธนู แซ่ว่าง, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "การดูดซับทางชีวภาพของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยไซยาโนแบคทีเรีย สไปรูลิน่า พลาเทนซิส", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 (The 57th Kasetsart University Annual Conference) , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, "การยืนยันชนิดแบคทีเรียที่แยกได้จากลำไส้ส่วนต้นของปลานิลด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (The 57th Kasetsart University Annual Conference), 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEukote Suwan, "Humoral Antibody Responses of Dogs Vaccinated by Anti-tick Vaccine (KU-DOG)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEukote Suwan, "ผลการศึกษาเบื้องต้นของการใช้วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC) ในโคนมโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย: การเปรียบเทียบระดับของแอนติบอดิในการใช้ภาคสนาม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมโนไซต์และการบาดเจ็บที่ตับในสุนัข", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562, 22 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถิดาพร คำสด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความรู้การพัฒนาคู่มืออาจารย์ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการทางการศึกษา Joint International Education Conference: The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset Innovative and Integrated Work-Ready Education”, 12 - 13 ธันวาคม 2019, สงขลา ประเทศไทย
2019 inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถิดาพร คำสด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน", การประชุมวิชาการทางการศึกษา Joint International Education Conference: The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset Innovative and Integrated Work-Ready Education”, 12 - 13 ธันวาคม 2019, สงขลา ประเทศไทย
2019 exอลงกรณ์ พิมพ์เทพ, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปฏิภาณ ชายเกตุ, exกษีติ นำประดิษฐทรัพ, "พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอลงกรณ์ พิมพ์เทพ, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปฏิภาณ ชายเกตุ, exกษีติ นาประดิษฐทรัพย์, "พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15, 21 - 24 พฤษภาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2019 exสิดาพร ปัญญา, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "การใช้เปอร์แมงกาเนตแบบปลดปล่อยช้าเพื่อบำบัดยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในน้ำจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2019 inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, "ตู้ปลาใส่ใจสิ่งแวดล้อม", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2019]