ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2023

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2023

Publish Year International Journal 29
2023 exPhirabhat Saengsawang, exMarc Desquesnes, inนายศราวุธ อย่างธารา, exPiangjai Chalermwong, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular detection of Loxodontofilaria spp. in Asian elephants (Elephas maximus) from elephant training camps in Thailand", Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, ปีที่ 92, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 101910(1-8)
2023 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, inดร.มณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม, อาจารย์, "Removal and reuse of phosphorus from aquaculture water using activated carbon-based CaO2 nanoparticles", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 102990-102990
2023 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of biological safety profile and nutritional composition of cattle small intestinal digesta (“Pia”), a traditional food ingredient in Northeastern Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 21-30
2023 exDr. Apichon Wacharenwong, exKawintra Kongka, exAnusara Kaeokan, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of Melanoidin Using Sono–Fenton and Photo–Fenton Processes", Waste, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, หน้า 455-467
2023 exKittipong Chaisiri , inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exRawadee Kumlert, exClaire Lajaunie, exPurin Makaew, exSerge Morand, exYossapong Paladsing, exMalee Tanita, exChuanphot Thinphovong, "A Social-Ecological and One Health Observatory: Ten Years of Collaborative Studies in Saen Thong (Nan, Thailand)", One Health Cases, ปีที่ 2023, ฉบับที่ 0, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-10
2023 inดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์, exนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, exอ.สพ.ญ.ดร.ศิรินันท์ พิสมัย, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.น.สพ.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, "Isolation of Oral Bacteria, Measurement of the C-Reactive Protein, and Blood Clinical Parameters in Dogs with Oral Tumor", Veterinary Medicine International, ปีที่ 2023, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 2582774(1-18)
2023 exWassamon Moyadee, exNatdaroon Chiteafea, exSupansa Tuanthap, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exAmonpun Rattanasrisomporn, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "The first study on clinicopathological changes in cats with feline infectious peritonitis with and without retrovirus coinfection", Veterinary world, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 820-827
2023 exDuangsri, C., exSalminen, T.A., exAlix, M., inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exKhetkorn, W., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMรคenpรครค, P., exIncharoensakdi, A., inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Homology Modeling of Catalytically Active Recombinant PhaCAp Protein from Arthrospira platensis", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023
2023 exSuphan, S., exLimrujiwat, K., exKula, K., exManeeruttanarungroj, C., inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exKhetkorn, W., "Characterization and exploration of biological properties of phycobiliproteins purified from Thai karstic cave cyanobacterium Nostoc sp. SW02", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 52, กันยายน 2023
2023 exKhunsri, I., exPrombutara, P., exHtoo, H.H., exWanvimonsuk, S., exSamernate, T., exPornsing, C., inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaree, P., exChaikeeratisak, V., exSomboonwiwat, K., exNonejuie, P., "Roles of qseC mutation in bacterial resistance against anti-lipopolysaccharide factor isoform 3 (ALFPm3)", PloS one, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า e0286764
2023 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exChantakulvanich, S., exAngkaew, A., inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhansak, P., exPoompoung, T., exSnow, D.D., exHarris, C.E., exComfort, S.D., "Enhanced degradation of herbicides in groundwater using sulfur-containing reductants and spinel zinc ferrite activated persulfate", Science of the Total Environment, ปีที่ 892, ฉบับที่ 892, มิถุนายน - กรกฎาคม 2023, หน้า 1-12
2023 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exAngkaew, A., inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, exImman, S., exSakulthaew, C., exSuriyachai, N., exKreetachat, T., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Developing Slow-Release Reductant for Treating Herbicide-Contaminated Groundwater", Water, Air, and Soil Pollution, ปีที่ 234, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023
2023 exJaroenram, W., exTeerapittayanon, S., exKampeera, J., exSuvannakad, R., exSenapin, S., inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChatnuntawech, I., exKiatpathomchai, W., "AI-driven colorimetric nucleic acid test for tilapia lake virus: A large-scale, point-of-care diagnostic model for future emerging diseases", Aquaculture, ปีที่ 577, ธันวาคม 2023
2023 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, exอภิลัดดา พัฒนธรเดช, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์, inดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr.Daniel Snow, exClifford E. Harris , exProf.Dr.Steve Comfort, "Adsorptive–Photocatalytic Performance for Antibiotic and Personal Care Product Using Cu0.5Mn0.5Fe2O4", Antibiotics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-20
2023 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exสิดาพร ปัญญา, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exกิติพงศ์ ภูมิพื้น, exผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, exอ.ดร.นพรัตน์ สุริยะชัย, exรศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ, exProf.Dr.Steve Comfort, "Developing a Slow-Release Permanganate Composite for Degrading Aquaculture Antibiotics", Antibiotics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1-19
2023 exDuangdao Sudatip, exNadezda Mostacci, exSurapee Tiengrim , exVisanu Thamlikitkul, ex Kittipong Chasiri, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exWantanee Phanprasit, exChuanphot Thinphovong, ex Rim Abdallah, ex Sophie Alexandra Baron, exJean-Marc Rolain, exSerge Morand, exAnne Oppliger, ex Markus Hilty, "The risk of pig and chicken farming for carriage and transmission of Escherichia coli containing extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) and mobile colistin resistance ( mcr) genes in Thailand", Microbial Genomics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 1-12
2023 inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Bacterial DNA and osteoarthritis in dogs with patellar luxation and cranial cruciate ligament rupture", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 2049-2054
2023 exFoongsawat, N., exSunthornthummas, S., exNantavisai, K., exSurachat, K., exRangsiruji, A., exSarawaneeyaruk, S., exInsian, K., inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwannasai, N., exPringsulaka, O., "Isolation, Characterization, and Comparative Genomics of the Novel Potential Probiotics from Canine Feces", Food Science of Animal Resources, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2023, หน้า 685-702
2023 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, exJenjaroenpun, P., exWongsurawat, T., inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZheng, H., exFittipaldi, N., exChareonsudjai, S., exSegura, M., exGottschalk, M., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Genomic characterization and virulence of Streptococcus suis serotype 4 clonal complex 94 recovered from human and swine samples", PloS one, ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า e0288840
2023 exHamel, R., exVargas, R.E.M., exRajonhson, D.M., exYamanaka, A., exJaroenpool, J., exWichit, S., exMissรฉ, D., inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exChaisiri, K., exMorand, S., exPompon, J., "Identification of the Tembusu Virus in Mosquitoes in Northern Thailand", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023
2023 exSupaporn Khamchun, exNatthapak Sillawatthumrong, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWipob Suttana, exDaoyot Daorueang, exPlubplung Sansai, exOrapin Insuan , "Effects of Antidesma thwaitesianum M?ll. Arg. Fruit Extract on Radical Scavenging and Apoptotic Properties", Natural and Life Sciences Communications, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 1-14
2023 exนายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exRonnakrit Chakngean, exYossapong Paladsing, exPhurin Makaew, exMorgane Labadie, exChristophe Mahuzier, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSerge Morand, exKittipong Chaisiri , "From Protected Habitat to Agricultural Land: Dogs and Small Mammals Link Habitats in Northern Thailand", Ecologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2023, หน้า 671-685
2023 exอ.ดร.ธนิต เมธีนุกูล, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุชา ริกากรณ์, exอ.ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ, exกาญจนา เปลี่ยนอำรุง, "การศึกษาปริมาณของสารประกอบโอเมกา–9 ในน้ำมันสกัดเย็นจากมะพร้าวที่มีเปลือกสีแดงและมะพร้าวทั่วไปที่มีเปลือกสีเขียว", Life Sciences and Environment Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 394-411
2023 exPoomipuen, K., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exAngkaew, A., inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, exPoompoung, T., inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhansak, P., inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exSnow, D.D., "Dual Activation of Peroxymonosulfate Using MnFe2O4/g-C3N4 and Visible Light for the Efficient Degradation of Steroid Hormones: Performance, Mechanisms, and Environmental Impacts", ACS Omega, ปีที่ 8, ฉบับที่ 39, ตุลาคม 2023, หน้า 36136-36151
2023 exKaenying, W., exTagami, T., inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPitsanuwong, C., exChomngam, S., exOkuyama, M., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exKimura, A., exKongsaeree, P.T., "Structural and mutational analysis of glycoside hydrolase family 1 Br2 ?-glucosidase derived from bovine rumen metagenome", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023
2023 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exChickos, J., "The vaporization enthalpies and vapor pressures of Vescepa? and related unsaturated marine FAME by correlation gas chromatography", Chemical Thermodynamics and Thermal Analysis, ปีที่ 12, ธันวาคม 2023
2023 exIshijima, K., inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, exPloypichai, P., exKriebkajon, B., exChinarak, T., exSridaphan, J., inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTangcham, K., inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exKuroda, Y., exTaira, M., exTatemoto, K., exPark, E., exVirhuez-Mendoza, M., exInoue, Y., exHarada, M., exYamamoto, T., exNishino, A., exMatsuu, A., exMaeda, K., "High Seroprevalence of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Infection among the Dog Population in Thailand", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023
2023 exSudpatchara Ritchoo, exPhattara-Orn Havanapan, inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCherdsak Maneeruttanarungroj, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Proteomics identification of overexpressed serum proteins in dogs with Babesia canis infection", Veterinary world, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 2042-2048
2023 inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพียงใจ เฉลิมวงศ์, exสุชาดา ชูเชิด, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, exชนาภัทร ทับทิมศรี, exพีรภัทร แสงสว่าง, exMarc Desquesnes, exวันวิสาข์ วะชุม, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Trypanosoma evansi infections in buffaloes, beef and dairy cattle in Sakon Nakhon province using molecular and serological assays", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 809-816
Publish Year National Journal 1
2023 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรทิพย์ เรืองโรจน์, exพีระพล สมประเสริฐ, exณัฐพร สร้างตระกูล, exธนัช จิโรจนนุกุล, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของวิธีการสกัดโดยคลื่นอัลตราโซนิคต่อปริมาณคาเฟอีนและฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียจากกากกาแฟ", วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 61-71

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2023 inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ, exPrawan Songprayoon, "APPLICATIONS OF INDOCYANINE GREEN IN CANINE BRAIN TUMOR SURGERY: THE FIRST CASE REPORT IN THAILAND", การประชุมวิชชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28, 11 - 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exSaowakon Indoung, exNantarat Chutijiratthitikan, exPharkphoom Panichayupakaranant, inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManita Wittayarat, exSaritvich Panyaboriban, "Investigation on the efficacy of lawsone methyl ether and alpha-mangostin against bacterial resistance to antibiotics isolated from postpartum metritis in sows", The 22nd Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2023: Accelerating impactful innovative research for global health, food security & pet wellness, 19 - 21 เมษายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exSupapit Kanthawat, exSaritvich Panyaboriban, exPromporn Raksaseri, inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSayamon Srisuwatanasagul, "mRNA Expression of Prostaglandin E2 Receptors Subtype 4 (EP4) in Goat's cervix", The 22nd Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2023: Accelerating impactful innovative research for global health, food security & pet wellness, 19 - 21 เมษายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exอภิลัดดา พัฒนาธีรเดช, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, exYao-Tung Lin, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Using heterogeneous catalytic ozonation removing paraben-contaminated water", 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
2023 exกิติพงศ์ ภูมิพื้น, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exYao-Tung Lin, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Efficient removal of steroid hormones by activation of oxidant with a metal ferrite under visible light irradiation", 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
2023 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, exYao-Tung Lin, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Improving photocatalytic activity using metal ferrite nanocomposites to remove target pollutants", 2023 Internaltional Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
2023 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exYao-Tung Lin, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Increasing permanganate treatment performance for removing Trichloroethylene from groundwater", 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
2023 inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exYao-Tung Lin, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Using slow-released reductants for removing pesticide-contaminated groundwater", 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
2023 exอ.ดร.สุชาดา พิมพ์เสน, exอิสริยา ช่วยชูหนู, exณัฐมน กิจเฉลา, exรศ.ดร.อรัญญา จิระวิริยะกุล, exผศ.ดร.ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ, exผศ.ดร.เพ็ญพักตร์ มูลธิยะ, exผศ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย, exศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง, "Innovative wound healing products with active peptides from porcine placenta", The 30th FAOBMB & 8th BMB Conference, 22 - 25 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exSapun Saengsoda, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exYao-Tung Lin, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Steroid hormone removal using permanganate enhanced metal ferrite", 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
2023 inนางมธุรา อ่างแก้ว, exอรรถพล อ่างแก้ว, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exYao-Tung Lin, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of treated water from Cu0.5Mn0.5Fe2O4/H2O2/light process on aquatic plant and zooplankton", 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
2023 exชนม์นิภา ชินวงศ์, exอรรถพล อ่างแก้ว, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exYao-Tung Lin, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Using CuO/BiVO4 nanocomposites to enhance photocatalytic activity for Methylene blue", 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
2023 exนายนันท์ เหมะวิบูลย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exYao-Tung Lin, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Thermal activation of persulfate to decompose microplastics", 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 4 - 6 พฤษภาคม 2023, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 9
2023 exนิรภาดา อินทวัฒน์, exเมธาวดี พรหมน้อย, exลลิตา ไพรสาละ, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อหมูจากแหล่งบริโภคที่นิยมในแขวงลาดยาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร", ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ , 14 กุมภาพันธ์ 2023, สกลนคร ประเทศไทย
2023 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศีลณัฎฐ์ วิเศษสมบัติ, exธนิสร กรเลิศวานิช, exธีรพงศ์ เดชวุ่น, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบกระท่อมที่สกัดด้วยเอทานอล", การประชุมวิชาการพืช กัญชา กัญชงและกระท่อม ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1, 20 เมษายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนายจิรวิช เมธาวิรุฬห์, exอรภัค เรี่ยมทอง, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนของยีน 4-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โคเอนไซม์เอทรานส์เฟอเรสของ Trichinella spiralis ในระบบ Escherichia coli", ประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2, 14 กุมภาพันธ์ 2023, - สกลนคร ประเทศไทย
2023 exอ.ดร.ธนิต เมธีนุกูล, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.อนุชา ริกากรณ์, ex อ.ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล, "การใช้กระแสไฟฟ้าแบบพัลส์เพื่อเพิ่มปริมาณสารพิโนสโตรบินที่สกัดจากเหง้าของกระชาย (Boesenbergia rotunda (L.))", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (14th Science Research Conference, SRC14) , 25 - 26 พฤษภาคม 2023, พะเยา ประเทศไทย
2023 exอ.ดร.ธนิต เมธีนุกูล, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.อนุชา ริกากรณ์, exอ.ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ, exกาญจนา เปลี่ยนอำรุง, "การศึกษาปริมาณของสารประกอบโอเมกา–9 ในน้ำมันสกัดเย็นจากมะพร้าวที่มีเปลือกสีแดงและมะพร้าวทั่วไปที่มีเปลือกสีเขียว", การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566, 28 กุมภาพันธ์ 2023, พิษณุโลก ประเทศไทย
2023 exเอมวลี วงษ์แสงน้อย, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, "การเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาฤทธิ์การอักเสบในสุนัขและแมว", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 “ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลไทย พลิกโฉมงานวิจัยสู่สากล”, 5 - 8 กรกฎาคม 2023, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2023 exเบญญาภา กลีบขจร, exปรียาภรณ์ พลอยพิชัย, exธรณ์ธันย์ ชินารักษ์, exจิรสิน ศรีดาพันธ์, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exYudai Kuroda, exMasakatsu Taira, exKango Tatemoto, exEunsil Park, exMilagros Virhuez Mendoza, exKeita Ishijima, exYusuke Inoue, exMichiko Harada, exTsukasa Yamamoto, exAyano Nishino, exAya Matsuu, exKen Maeda, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ SARS-CoV-2 ในแมวและสุนัขในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 14, 9 - 10 พฤศจิกายน 2023, มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exJantanipa Tongdech, inนางดานัย แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAthichat Muakthong, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมงสะดิ้ง (Acheta domestica)", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 14, 9 - 10 พฤศจิกายน 2023, หนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exChonnipa Chinwong, inดร.อรรถพล อ่างแก้ว, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอาทิตยา ช่างด้วง, อาจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการย่อยสลายไมโครพลาสติกภายใต้การฉายแสงวิซีเบิลร่วมกับ CuO/BiVO4 นาโนคอมโพสิตและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8, 24 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2023]