ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2011

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

5

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 24
2011 exวิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเชื้อราน้ำก่อโรคสัตว์น้ำต่อโซเดียมคลอไรด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก และโพวิโดนไอโอดีน", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ supplement, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 84-89
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exChanya Kengradomkij, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exTanit Anakewith, "Prevalence of Gastro-Intestinal Parasites of Dairy Cows in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 40-45
2011 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus suis Isolated from Slaughter Pigs in Northern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 78-83
2011 exWorapa Seehalaka, exSeangdeun Moonsoma, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Piyada Tantasawata, "Isolation of resistance gene analogs from grapevine resistant and susceptible to downy mildew and anthracnose", Scientia Horticulturae, ปีที่ 128, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 357-363
2011 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exChickos, J., "An examination of the thermodynamics of fusion, vaporization, and sublimation of several parabens by correlation gas chromatography", Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 100, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 1847-1855
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSarataphan, N, exMaruyama, S, exHugot, JP, exMorand, S, exHerbreteau, V, "Toxoplasmosis in Rodents: Ecological Survey and First Evidences in Thailand", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 231-237
2011 exChokejaroenrat, C., exComfort, S.D., exHarris, C.E., exSnow, D.D., exCassada, D., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Transformation of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate", Environmental Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2011, หน้า 3643-3649
2011 exTerkawi, M.A., exHuyen, N.X., exShinuo, C., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exMaklon, K., exAboulaila, M., exUeno, A., exGoo, Y.-K., exYokoyama, N., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exXuan, X., exIgarashi, I., "Molecular and serological prevalence of Babesia bovis and Babesia bigemina in water buffaloes in the northeast region of Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 178, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2011, หน้า 201-207
2011 exYodsang, P, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exBrandt, AM, exSalminen, TA, exMaenpaa, P, exIncharoensakdi, A, "Recombinant polyamine-binding protein of Synechocystis sp PCC 6803 specifically binds to and is induced by polyamines", BIOCHEMISTRY-MOSCOW, ปีที่ 76, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 713-719
2011 exศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์, exผศ.ดร. เสาวรัตน์ จันทะโร, exAssoc. Prof. Prikko Maenpaa, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Polyamines in cyanobacteria: biosynthesis, transport and abiotic stressresponse", Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 23-32
2011 exGarcia, H.A., exKamyingkird, K., exRodrigues, A.C., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTeixeira, M.M.G., exDesquesnes, M., "High genetic diversity in field isolates of Trypanosoma theileri assessed by analysis of cathepsin L-like sequences disclosed multiple and new genotypes infecting cattle in Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 180, ฉบับที่ 3-4, สิงหาคม 2011, หน้า 363-367
2011 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exBurmej, H., exBennett, M.D., exFleming, P.A., exAdams, P.J., exWayne, A.F., exRyan, U., exIrwin, P.J., exFenwick, S.G., "Diversity of Bartonella species detected in arthropod vectors from animals in Australia", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, กันยายน 2011, หน้า 411-417
2011 exDesquesnes, M., exKamyingkird, K., exVergne, T., exSarataphan, N., exPranee, R., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "An evaluation of melarsomine hydrochloride efficacy for parasitological cure in experimental infection of dairy cattle with Trypanosoma evansi in Thailand", Parasitology, ปีที่ 138, ฉบับที่ 9, กรกฎาคม 2011, หน้า 1134-1142
2011 exVergne, T, exKamyinkird, K, exDesquesnes, M, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Attempted Transmission of Trypanosoma evansi to Rats and Mice by Direct Ingestion of Contaminated Blood and via Engorged Ticks", ACTA PROTOZOOLOGICA, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 133-136
2011 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exMcInnes, L.M., exBurmej, H., exBennett, M.D., exAdams, P.J., exRyan, U., exIrwin, P.J., exFenwick, S.G., "Genetic characterization of flea-derived Bartonella species from native animals in Australia suggests host-parasite co-evolution", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 1868-1872
2011 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exFleming, P.A., exAdams, P.J., exRyan, U., exIrwin, P.J., exFenwick, S.G., "Zoonotic bartonella species in fleas and blood from red foxes in australia", Vector-Borne and Zoonotic Diseases, ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 1549-1553
2011 exAltangerel, K., exSivakumar, T., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTerkawi, M.A., exUeno, A., exXuan, X., exIgarashi, I., exYokoyama, N., "Molecular prevalence of different genotypes of theileria orientalis detected from cattle and water buffaloes in Thailand", Journal of Parasitology, ปีที่ 97, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 1075-1079
2011 exKim Blasdell, exJean FrancoisCosson, exYannick Chaval, exVincent Herbreteau, exBounneuang Douangboupha, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exAke Lundqvis, exJean-Pierre Hugot, exSerge Morand, exPhilippe Buchy, "Rodent-borne Hantaviruses in Cambodia, Lao.PDR and Thailand", Ecohealth, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1007, พฤศจิกายน 2011, หน้า 725-727
2011 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ, exROGER A. BEAVER, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seasonal abundance of Tabanidae (Diptera) on dairy farms in Saraburi Province, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 175-181
2011 exJohn E Schiel, exZenghan Tong, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exDavid S Hage, "Development of a Flow-Based Ultrafast Immunoextraction and Reverse Displacement Immunoassay: Analysis of Free Drug Fractions", Analytical Chemistry, ปีที่ 83, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2011, หน้า 9384-9390
2011 exDesquesnes, M, exKarnyingkird, K, exYangtara, S, exMilocco, C, exRavel, S, exWang, MH, exLun, ZR, exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2011, หน้า 1361-1367
2011 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "Candidatus Bartonella antechini: A novel Bartonella species detected in fleas and ticks from the yellow-footed antechinus (Antechinus flavipes), an Australian marsupial. Veterinary Microbiology", Veterinary Microbiology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2011, หน้า 517-521
2011 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exDaisuke Takamatsu, exMasatoshi Okura, exMasumi Sato, exMakoto Osaki, exTsutomu Sekizaki, "Loss of capsule among Streptococcus suis isolates from porcine endocarditis and its biological significance", Journal of Medical Microbiology, ปีที่ 60, ฉบับที่ Pt11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1669-1676
2011 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exS.D. Comfort, exC.E. Harris, exD.D. Snow, exD. Cassada, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Transformation of Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate.", Environmental Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, เมษายน 2011, หน้า 3643-3649
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ไฮโดรจีเนสและไนโตรจีเนสในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรีย", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Sci. J.) , ปีที่ 39, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2011, หน้า 1-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2011 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, "Application of FTIR Spectroscopy for Studying the Effect of Trypsin on the Alteration of Dog Erythrocytes", ASEAN Workshop on Infrared Spectroscopy and Imaging (AWIR2011) and Annual Infrared User Meeting, 25 - 27 พฤษภาคม 2011, อ.เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2011 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroyuki Inoue, "Effect of heat pretreatment and Acremonium cellulolyticus enzymes on saccharification of cassva pulp", The 3rd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA-TBIA Joint Symposium), 20 - 21 ธันวาคม 2011, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exภาวิณี วงษ์ทับทิม, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenji Sakai, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production of Alpha-Amylase and Probiotic Bacteria by Solid State Fermentation using Cassava Chips as Raw Material", 4th International Conference FerVAAP 2011, 29 - 31 สิงหาคม 2011, - ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSathasathuchana Phanphicha, exManeesai, Phudit, exSimking, Patcharatorn, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "Tick-borne and Retrovirus infection associated with clinically anemic cats in Thailand", TTP-7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
2011 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exNatnaree Inthong, , exLakkitjaroen, Nattakan, exWanut; Sricharern, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Genetic variations of a Thai Bm86 gene of R.microplus", TTP-7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
2011 exSinsamut Saengow, exSittiruk Roytrakul, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "PROTEOMIC ANALYSIS OF BM95, BM86, AND MIDGUT PROTEINS ASSOCIATEDWITH IMMUNITY OF THAI CATTLE TICK, RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS)MICROPLUS", TTP-7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
2011 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarawan Kaewmongkol, exSamak Sutjarit, exPeera Areesrisom, exWanat Sricharern, exTheerapol Sirinarumitr, "Sequence analysis of VP2 gene of canine parvovirus isolated from domestic dogs in Thailand in 2010", The 4th Young Scientists Seminar Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era, 26 - 27 กันยายน 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "GENETIC VARIATIONS OF A THAI BM86 GENE OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS.", Ticks and Tick-borne pathogens International Conference 7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 4
2011 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exวิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ์, "การยับยั้งการเจริญของสปอร์และการก่อดรคจากเชื้อราน้ำสกุล Achlyaที่แยกจากไข่ปลาบึกด้วยโซเดียมคลอไรด์และกรดอะวิติกในระดับห้องปฎิบัติการ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 49, 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exภาวิณี วงษ์ทับทิม, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การผลิตสารเสริมชีวนะและเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง โดยใช้มันสำปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exดร.สิทธิวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exนายศราวุธ อย่างธารา, exMargot Camoin, exMarc Desquesnes, "Seroprevalence of T.gondii infections of domestic elephants in Thailand", JITMM 2011, 1 - 2 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exMarc Desquesnes, exDUBOZ R., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "MECHANICAL TRANSMISSION OF PATHOGENS BY BITING INSECTS: MATHEMATICALMODEL AND POTENTIAL ROLE IN DISEASE TRANSMISSION", SEDID Symposium, Bangkok, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2011]