ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2020

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2020

Publish Year International Journal 22
2020 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Dynamic evolution of canine parvovirus in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 245-255
2020 exJunsiri, W, exWatthanadirek, A, exPoolsawat, N, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exChawengkirttikul, R, exAnuracpreeda, P, "Molecular detection and genetic diversity of Anaplasma marginale based on the major surface protein genes in Thailand", ACTA TROPICA, ปีที่ 205, พฤษภาคม 2020
2020 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, exนายอรรถพล อ่างแก้ว, "Removal of 17?-Estradiol Using Persulfate Synergistically Activated Using Heat and Ultraviolet Light", Water, Air, & Soil Pollution , ปีที่ 231, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 231-247
2020 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์, "Immobilization of Atrazine Using Oxidized Lignite Amendments in Agricultural Soils", Water, Air, & Soil Pollution, ปีที่ 231, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 231-249
2020 exSerge Morand, exKittipong Chaisiri , inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exRawadee Kumlert, "Disease Ecology of Rickettsial Species: A Data Science Approach", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 5, เมษายน 2020, หน้า 1-64-14
2020 exSakunwattana, T., exJaree, P., exRimphanitchayakit, V., exTassanakajon, A., inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial and antiproteinase activities of a double whey acidic protein domain-containing protein from Penaeus vannamei Boone, 1931 (Decapoda, Penaeidae)", Crustaceana, ปีที่ 93, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 51-69
2020 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Histopathological study and intestinal mucous cell responses against Aeromonas hydrophila in Nile tilapia administered with Lactobacillus rhamnosus GG.", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 967-974
2020 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exNicha Lakhana, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exProfessor Stanley G. Fenwick, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, "Investigation of hemotropic Mycoplasma spp. genotypes in client-owned cats in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 247, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 108765-1
2020 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรพินท์ อินศวร, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical profile of leaf essential oils from four Eucalyptus species from Thailand and their biological activities", Microchemical Journal, ปีที่ 158, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 105248-1-7
2020 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil Extracted from Eucalyptus citriodora Leaf", Microbiology and Biotechnology Letters, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 148-157
2020 exPrommi, A, exPrombutara, P, exWatthanakulpanich, D, exAdisakwattana, P, exKusolsuk, T, exYoonuan, T, exPoodeepiyasawat, A, exHomsuwan, N, exPrummongkol, S, exTanita, M, exRattanapikul, S, exThinphovong, C, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exMorand, S, exChaisiri, K, "Intestinal parasites in rural communities in Nan Province, Thailand: changes in bacterial gut microbiota associated with minute intestinal fluke infection", PARASITOLOGY, ปีที่ 147, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2020, หน้า 972-984
2020 exRyusei Kuwata, exShun Torii, exHiroshi Shimoda, ex Supriyono, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Hitoshi Takemae, ex Reu Caesar James Taga Bautista, exValeen Drex Bendette Mendio Ebora, ex Jose Alexander Cabiling Abella, exAlan Payot Dargantes, ex Upik Kesumawati Hadi, exAgus Setiyono, exEmmanuel Tugbang Baltazar, exLuzviminda Tadeja Simborio, ex Srihadi Agungpriyono, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, ex Eiichi Hondo, exKen Maeda, "Distribution of Japanese Encephalitis Virus, Japan and Southeast Asia, 2016–2018", emerging infectious diseases, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 125-128
2020 exก้อน วงศ์นาดี, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphological identification of adult male Haemonchus species in goats from Thailand and Lao PDR", Tropical Biomedicine , ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 691-712
2020 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี, exนางสาวนาฏอนงค์ หมุดธรรม, exศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์, "Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) accumulation in heterotrophically grown Arthrospira platensis under nitrogen deprivation", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020 - มกราคม 2021, หน้า 3645-3654
2020 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์, exผศ.ดร.เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์, exAssoc.Prof.Dr.Pirkko Maenpaa, exAssoc.Prof.Dr.Kirsi Lehto, "Upregulation of Hox-hydrogenase gene expression by nutrient adjustment in the filamentous non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020 - มกราคม 2021, หน้า 3799-3807
2020 inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Immunoglobulin Y against Dog erythrocyte antigen (DEA) 1.1 from Egg Yolk", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 381-387
2020 inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, exRobert Victor Knox, "Investigation into the variation in follicular and endocrine responses of prepubertal gilts treated with exogenous gonadotropins", Animal reproduction science, ปีที่ 223, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 106622
2020 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทวีโภค อังควานิช, ex อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Serological study on brucellosis in captive elephants (Elephas maximus) and stray dogs in North Thailand", Veterinary world, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1992-1997
2020 exมณีกาจญ์ อยู่เอี่ยม, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exSteve D. Comfort, "Remediating phenol-contaminated groundwater and aquifer using persulfate oxidation", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 208, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 159-171
2020 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, "Vaporization enthalpy and liquid vapor pressure of bicifadine using correlation gas chromatography", The Journal of Chemical Thermodynamics, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 106204
2020 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, exไพฑูรย์ แก้วพรหม, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger W Stich, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "พลวัตและโครงสร้างเชิงลึกของเอนไซม์เซอร์ปินจากเห็บ Ixodes ricinus", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ 38, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2020, หน้า 2296-2303
2020 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exStanley Gordon Fenwick, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, "Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigens", Heliyon, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 2
2020 exฐาปนีย์ พุ่มพวง, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Concentration of Aflatoxin M1 in UHT, Sterilized and Pasteurized Milk from the Convenience Stores around Kasetsart University", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 165-170
2020 exวินัย จรูญไชยพิพัฒน์ , exนาฏอนงค์ หมุดธรรม , exอุเทน พรมอริยะ , exฉันท์ชนก ดวงศรี, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมบิวทิเรตต่อการผลิตสารมูลค่าสูงซี–ไฟโคไซยานินและพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในสไปรูลิน่า พลาเทนซิส", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 369-379

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2020 inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, "A Novel Iterative Method for Automatic Avian Red Blood Cell Counting", 12th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 13 กุมภาพันธ์ 2020, Ubon Ratchathani อื่นๆ ประเทศไทย
2020 inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, "Automatic Counting for Canine Red Blood Cell based on Two-stage Circular Hough Transform", 12th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 13 กุมภาพันธ์ 2020, Ubon Ratchathani อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2020 inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรานุช มิ่งเมือง, "Anti-Plasmodium falciparum and Cytotoxic Activities of Acmella ciliata (Asteraceae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (58th Kasetsart University Annual Conference), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายก้อน วงนาดี, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphological characters for identifying adult female Haemonchus species (Nematoda: Trichostrongyloidea) in naturally infected goats in Thailand", งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 50 (The 50th National Graduate Research Conference), 6 - 7 มิถุนายน 2020, เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBundit thakummee, exKantapong Siriphongsittha, exKritsanachart Sangjhan, exPakphum Simachaya, "Silica Based Monolithic Material as Adsorbent for Heavy Metal Ions", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exชัยพร เจริญฉิม, exธีรภัทร เรืองสำเร็จ, exธรรศ สุรสราญวงศ์, exภานุพงศ์ ชารัตน์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แรงดันและคุณภาพน้ำประปาที่พักอาศัยตัวอย่างที่ใช้ระบบถังพักและเครื่องสูบน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2020]