ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2005

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 4
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Anaplasmosis and Eperythrozoonosis of Goats in Satun Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "A study of ectoparasites of Canis lupus familiaris in Mueang district, Khon Kaen, Thailand.", Southeast Asian J Trop Med Public Health. Suppl, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4:, กันยายน 2005, หน้า 149-151
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Transstadial and Intrastadial Experimental Transmission of Ehrlichia canis by Male Rhipicephalus sanguineus.", Veterinary Parasitology, ปีที่ 131, กันยายน 2005, หน้า 95-105
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exKhachaeram, W, exKoizumi, S, exMaruyama, S, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in domestic goats in Satun Province, Thailand", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 127, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 17-22
Publish Year National Journal 3
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Heartworm Infection of Stray Dogs and Cats in Bangkok Metropolitan Areas.", Kaeatsart Journal :Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 30-34
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Albendazole plus pyrantel pamoate combination against gastro-intestinal Strongylid nematodes of naturally acquired infection of meat goats", J. Thai Vet. Med. Assoc., ปีที่ 56, ฉบับที่ 3), กันยายน 2005, หน้า 33-46
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Albendazole (Alben-15?) against gastro-intestinal Strongylid nematodes of naturally acquired infection of meat goats", J. Thai Vet. Med. Assoc, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2):, กันยายน 2005, หน้า 68-79

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Coinfection of Leptospira spp and Toxoplasma gondii Infections among Stray Dogs in Thailand", Joint International Tropical Medicine Meeting., 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Humoral immune response of dairy cows immunized with salivary glands and midgut of cattle ticks (Boophilus microplus).", The 5th International Conference on Ticks and Tick-Borne Pathogens, 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2005, University of Neuch?tel, Switzerland สมาพันธรัฐสวิส
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Detetcion of Hepatozoon infections in stray dogs and cats of Bangkok, Thailand. With a PCR assay", The Eighth Biennial Conference of Society for Tropical Veterinary Medicine, 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2005, Hanoi, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Crytosporidium among dairy cows in Thailand.", The Eighth Biennial Conference of Society for Tropical Veterinary Medicine,, 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2005, Hanoi, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular cloning and sequence analysis of Bm86 cDNA from a Thai strain of the cattle tick, Boophilus microplus.", The Eighth Annual Conference of Vaccine Research, 9 - 11 พฤษภาคม 2005, Baltimore, Maryland. USA อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 3
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Anaplasmosis and Eperythrozoonosis of Goats in Satun Province", The 43th Kasetsart University Annual Conference, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Heartworm Infections of Stray Dogs and Cats in Bangkok Metropolitan Areas", The 43th Kasetsart University Annual Conference, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 exชัยณรงค์ สกุลแถว, exวีระพล จันทร์สวรรค์, exพิบูล ไชยอนันต์ , inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิธัชภรณ์ ข่ายทอง, exณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวมาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์, "การศึกษายาแอมมอกซี่ซิลลินไตรฮัยเดรท (PARACILLIN SP) การดูดซึมของยาและระยะปลอดยาในไก่กระทง", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference : Veterinary Medicine, Science), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2005]