ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2014

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2014

Publish Year International Journal 15
2014 exP. PUMHOM, exD. POGNON, exS. YANGTARA, exN. THAPRATHORN, exC. MILOCCO, exB. DOUANGBOUPHA, exS. HERDER, exY. Chaval, exS. Morand, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exM. DESQUESNES, "Molecular prevalence of Trypanosoma spp. in wild rodents of Southeast Asia: influence of human settlement habitat", Epidemiology and Infection, ปีที่ 142, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1221-1230
2014 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exDaisuke Takamatsu, exMasatoshi Okura, exMasumi Sato, exMakoto Osaki, exTsutomu Sekizaki, "Capsule loss or death: The position of mutations among capsule genes sways the destiny of Streptococcus suis", FEMS Microbiology Letter, ปีที่ 354, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2014, หน้า 46-54
2014 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exSubprasert, P, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nitrosamines Extraction from Frankfurter Sausages by using Superheated Water", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, เมษายน 2014, หน้า 838-846
2014 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, T, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exXuan, XN , exIgarashi, I , exXiao, LH, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast Thailand", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 487-490
2014 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exRamnut, N, exSubprasert, P, exSasook, A, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effective and Reusable Monolith Capillary Trap of Nitrosamine Extraction by Superheated Water from Frankfurter Sausage", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 62, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 1240-1246
2014 exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSuputtamongkol, Y, exAbdullah, MT, exHuan, TB, "Infectious Diseases and Their Outbreaks in Asia-Pacific: Biodiversity and Its Regulation Loss Matter", PLOS ONE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014
2014 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Steve Comfort, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Clifford Harris, exDr. Xu Li, "A combined chemical and biological approach to transforming and mineralizing PAHs in runoff water", CHEMOSPHERE, ปีที่ 117, ฉบับที่ -, ธันวาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 1-9
2014 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMitchell, TJ, exSununta, C, exIgarashi, I , exXuan, XN , "Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy cows in Northern provinces, Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 305-309
2014 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNakayama, S.M.M., exIkenaka, Y., exIshizuka, M., exBanlunara, W., inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exKumagai, S., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Apoptosis and gene expression in the developing mouse brain of fusarenon-X-treated pregnant mice", Toxicology Letters, ปีที่ 229, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 292-302
2014 exCosson, JF, exPicardeau, M, exMielcarek, M, exTatard, C, exChaval, Y, exSuputtamongkol, Y, exBuchy, P, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerbreteau, V, exMorand, S, "Epidemiology of Leptospira Transmitted by Rodents in Southeast Asia", PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014
2014 exBaldacchino, Frederic, exDesquesnes, Marc, exMihok, Steve, exFoil, Lane D., exDuvallet, Gerard, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Tabanids: Neglected subjects of research, but important vectors of disease agents!", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 28, ธันวาคม 2014, หน้า 596-615
2014 inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUrusa Thaenkham, exPoom Adisakwattana, exDorn Watthanakulpanich, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exChalit Komalamisra, "Molecular Characterization of Haemonchus contortus (Nematoda:Trichostrongylidae) from Small Ruminants in Thailand Based onthe Second Internal Transcribed Spacer of Ribosomal DNA", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 740-758
2014 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exS.D.Comfort, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exB.I. Dvorak, "Improving the treatment of non-aqueous phase TCE in lowpermeability zones with permanganate", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 2557, ฉบับที่ 268, มีนาคม 2014, หน้า 177-184
2014 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายศราวุธ อย่างธารา, exMarc Desquesnes, exS. Cao, exP.K. Adjou Moumouni, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exM.A. Terkawi, exT. Masatani, exY. Nishikawa, exI. Igarashi , exX. Xuan, "Seroprevalence of Babesia caballi and Theileria equi in horses and mules from Northern Thailand", Journal of Protozoology Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2014, หน้า 11-17
2014 inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรรณธพรรณ อุบลรัตน, "ภาพคลื่นไฟฟ้าจอตาปกติในแมวบ้านขนสั้นที่บันทึกด้วยเกณฑ์วิธีแบบสั้นด้วยเครื่อง HMsERG", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2014, หน้า 237-242
Publish Year National Journal 2
2014 exนส.พัชรธร สิมกิ่ง, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.นันทิยา แซ่เตียว, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exนส.วนิศา ยอดศรี, exนาย รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and risk factors of Babesia infections in cattle trespassing natural forest areas in Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province", วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 10-19
2014 exรศ.สพ.ดร.อารยา สืบขำเพชร, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, "การใช้สีสกัดจากพืชในการย้อมสีเนื้อเยื่อ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 63-78

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2014 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจอมขวัญ มีรักษ์, "Screening of Bacillus sp. produced gamma-polyglutamic acid from Thai fermented food for feed supplement", International Conference on Life Science & Biological Engineering, 22 - 24 กรกฎาคม 2014, ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
2014 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Immunogenic Reduction of dog erythrocyte antigen (DEA) by Alpha 1,2-Fucosidase", The Joint 7th Asia Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress and 9th International Symposium of The Protein Society of Thailand (7th AOHUPO/ 9th PST) Frontiers in Protein and Proteomics Research, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Medicinal Plants as Potential Antiparasitic Drugs", "2014 International Symposium on Austronesian Medicine and Alternative Therapy", 27 - 28 พฤศจิกายน 2014, Pingtung ไต้หวัน
2014 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.วิจิตร บรรลุนารา, exProfessor Susumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Fusarenon-X induced apoptosis in developing mouse brain from pregnant mice", The 2nd CAS National and International Conference 2014 (CASNIC 2014), 10 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular cloning and expression of candidate genes of subolesin, ferritin and Rs86 for anti-tick vaccine against Thai Rhipicephalus sanguineus", 12th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases, 11 - 14 ธันวาคม 2014
2014 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exP. Simking, exB. Yimming, exA. Panthawong, exK. Saeng-chuto, exJ. Supanam, exS. Morand, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular identification of Cryptosporidium parvumfrom roaming Long-tailed macaque(Macaca fascicularis) in Lopburi province, Thailand", 12th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Disease (11-13 December 2014), 11 - 13 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exDr. Steve Comfort, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Enhanced remedial treatment of permanganate to remove non-aqueous phase TCE.", The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment (ACSEE)., 12 - 15 มิถุนายน 2014, Osaka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2014 exวิชชุตา จันทร์ศิริ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exวิทยา ขจีรัมย์, exวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความชุกทางวิทยาเซรุ่มของการติดเชื้อ Leishmania donovani complex ในสุนัขและแมวในจังหวัดสงขลาและสตูลของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProf. Stanley G. Fenwick, "Development of Broad Range Nested-PCR Targeting the 16S rRNA Gene for Detection of Culture-negative Bacteria", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exสุวิมล ปทุมมณี, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อของโรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis) และโรคนีโอสปอโรซิส (Neosporosis) ในแพะนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม", 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2014]