Journal

Epidemiology and Infection (ISSN: 09502688)
142
6
1221-1230
มิถุนายน 2014
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรค Trypanosomiasis ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลาง ของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509331 ชื่อวิชา Veterinary Protozoology,4 พ.ย. 2013 - 27 ธ.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509531 ชื่อวิชา Molecular Veterinary Protozoology,4 พ.ย. 2013 - 27 ธ.ค. 2013