การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรค Trypanosomiasis ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลาง ของประเทศไทย

Publish Year International Journal 6
2014 exP. PUMHOM, exD. POGNON, exS. YANGTARA, exN. THAPRATHORN, exC. MILOCCO, exB. DOUANGBOUPHA, exS. HERDER, exY. Chaval, exS. Morand, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exM. DESQUESNES, "Molecular prevalence of Trypanosoma spp. in wild rodents of Southeast Asia: influence of human settlement habitat", Epidemiology and Infection, ปีที่ 142, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1221-1230
2013 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular Demonstration of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi DNA in Wild Rodents from Cambodia, Lao PDR and Thailand", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013
2013 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Trypanosoma evansi and Surra: A Review and Perspectives on Transmission, Epidemiology and Control, Impact, and Zoonotic Aspects", Biomed Res Int., ปีที่ "-", ฉบับที่ "-", พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Rodent-borne diseases in Thailand: targeting rodent carriers and risky habitats", Infect Ecol Epidemiol. , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 1-5
2010 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPinyopanuwut, N, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exKengradomkit, C, exSununta, C, exZhang, G, exNishikawa, Y, exIgarashi, I , exXuan, X, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in Thailand", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2010, หน้า 42-45
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exChanya Kengradomkij, exKatsarin Kamyingkird, exNachai Sarataphan, exMarc Desquesnes, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of Trypanosoma evansi Infections Causing Abortions in Dairy Cows in Central Region of Thailand.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 53-57
Publish Year International Conference 1
2008 exDesquesnes, M., , exKamyingkird, K, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exPruvot, M, exณชัย ศราธพันธ์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Standardisation of an ELISA for Trypanosoma evansi and its application to dairy cattle in Thailand. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย