ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 14
2009 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exเทวัฒน์ สุขเกษม, exKumagai Susumu, "Dispositions and residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in muscle tissue of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii)", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 229-234
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSITTISAN Patsima , exSAKPUARAM Thavajchai, exKabeya, H, exMARUYAMA Soichi, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "COINFECTION OF LEPTOSPIRA SPP AND TOXOPLASMA GONDII AMONG STRAY DOGS IN BANGKOK, THAILAND", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2009, หน้า 247-252
2009 exMarc Desquesnes, ex Ketsarin Kamyingkird, exMathieu Pruvot, exChanya Kengradomkij, exGeraldine Bossard, exNachai Sarataphan, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Antibody-ELISA for Trypanosoma evansi: Application in a serological survey of dairy cattle, Thailand, and validation of a locally produced antigen", PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 3-4, สิงหาคม 2009, หน้า 233-241
2009 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikwan Ponprateep, exKunlaya Somboonwiwat, exHaipeng Liu, exIrene S?derh?ll, exKenneth S?derh?ll, exAnchalee Tassanakajon, "Role of anti-lipopolysaccharide factor from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, in protection from white spot syndrome virus infection", Journal of General Virology, มิถุนายน 2009, หน้า 1491-1498
2009 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์, exน.ส. ปณัตดา ยอดแสง, exPirkko M?enp?? , "Characterization of spermidine transport system in a cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803", Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 2552, พฤษภาคม 2009, หน้า 447-454
2009 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์, exAnna-Maria Brandt , exPaula Mulo , exPirkko M?enp?? , exTiina A. Salminen, "Transcriptional regulation and structural modeling of FutC subunit of an ABC-type iron transporter in Synechocystis sp. strain PCC 6803", Archive of Microbiology, ปีที่ 2552, พฤษภาคม 2009, หน้า 561-570
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerbreteau, V, exHugot, J.-P, exAreesrisom, P, exKarnchanabanthoeng, A, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exMorand, S, "Rodent biodiversity human health and pest control in a changing environments" Relationship of parasites and pathogens diversity to rodents in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 106-117
2009 exInoue, K, exMaruyama, S, exKabeya, H, exKawanami, K, exYanai, K, exJitchum, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Bartonella infection in cats and dogs in a metropolitan area, Thailand", EPIDEMIOLOGY AND INFECTION, ปีที่ 137, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1568-1573
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Comparison of Technique in Detecting of Toxoplasma gondii Infections of Dairy Cows in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 48-52
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence, Risk Factors and Genotyping of Cryptosporidium spp. from Feces of Dairy Cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom Provinces", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 58-62
2009 exPaitoon Kaewhom, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Humoral Antibody Responses of Rabbits Immunized with Anti-Tick Vaccine Using SERPIN Recombinant Protein", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 63-68
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exChanya Kengradomkij, exKatsarin Kamyingkird, exNachai Sarataphan, exMarc Desquesnes, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of Trypanosoma evansi Infections Causing Abortions in Dairy Cows in Central Region of Thailand.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 53-57
2009 exChainirun Sunanta, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exChanya Kengradomkij, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Comparison of Diagnostic Technique for Detection of Toxoplasma gondii Infection in Dairy Cows in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 48-52
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exPinyopanuwut, N., inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exKengradomkit, C., exSunanta, C., exZhang, G., exAboge, G.O., exNishikawa, Y., exIgarashi, I., exXuan, X., "Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23", Onderstepoort Journal of Veterinary Research, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2009, หน้า 161-165
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, exเกษตร สุเตชะ, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "หนอนพยาธิ และพยาธิภายนอกของนกนางแอ่นตะโพกขาวหางแฉกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 48-59

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of nitrogen concentration and initial pH on hydrogen production from alkaline pretreated bagasse", Asian Core Program on CAPACITY BUILDING AND DEVELOPMENT OF MICROBIAL POTENTIAL AND FERMENTATION TECHNOLOGY TOWARDS NEW ERA, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exชัยนิรันดร์ สุนันต๊ะ, exGuohong Zhang, exYoshifumi Nishikawa, exIkuo Igarashi, exXuenan Xuan, "Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in Thailand.", 10th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine , 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2009, Lubeck สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Babesia canis in stray cats of Bangkok, Thailand. ", VI International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Buenos Aires - Argentina , 21 - 26 กันยายน 2009, Buenos Aires, Argentina. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exChanphao, H., exRerkamnuychoke, W., exStich, R.W., "The Morphology of the engorged Rhipicephalus (Boophilus) microplus female midgut as determined with scanning electron and light microscopy. ", VI International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Buenos Aires - Argentina , 21 - 26 กันยายน 2009, Buenos Aires สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRebecca Traub, exนฤมล ถัดทะพงษ์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Giardia infection in dairy cows in northern part of Thailand. ", Asian Meeting of Animal Medical Specialties , 11 - 13 ธันวาคม 2009, Taipei ไต้หวัน
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, "Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23. ", International Joint Forum on Infectious Diseases , 16 - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จอมขวัญ มีรักษ์, อาจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, exอ. ดร.. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Tsuyoshi Imai, "Rapid isolation and screening of phototrophic bacteria for biohydrogen production", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอำนาจ ภักดีโต, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exรศ. ดร. สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์, exDr. Kazumi Hiraga, exProf. Dr. Kohei Oda, "Study on Glutamate Decarboxylase Genes in a GABA Producing Lactic Acid Bacterium, Lactobacillus brevis LSF8-13", The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria: Microbe in Disease Prevention & Treatment, 1 - 3 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Risk factors and seroprevalence of antibodies to Neospora caninum in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand.", Asian Meeting of Animal Medicine Specialties, 11 - 13 ธันวาคม 2009, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 10
2009 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และการแยกสายพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium spp. จากอุจจาระของโคนม ในเขตจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inนางสาวจงรัก มงกุฎ, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, exชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทางภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPaitoon Kaewhom, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การตอบสนองของแอนติบอดีต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกระต่าย ด้วยวัคซีนต่อต้านเห็บโคชนิด SERPIN recombinant protein", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSaowaluck Jitchum, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจหาการติดเชื้อ Bartonella ในแมวจรจัดในวัดเขตกรุงเทพมหานครโดยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exPaitoon Kaewhom, exSinsamut Saengow, exPatcharathorn Simking, exAmnuay Thamlangka, exNachai Sarataphan, "การตอบสนองทางแอนติบอดีย์ในโคนมที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Rhipicephalus microplus) KU-VAC1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exKatsarin Kamyingkird, exNachai Sarataphan, exDesquesnes, Marc, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exWichukarn Fuangsawat, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Achlya spp. isolated from eggs of the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์, "ประสิทธิภาพไคโตซานเพื่อลดแบคทีเรียรวมในการเพาะเลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exChainirun Sunanta, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Toxoplama gondii ในโคนมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2009]