ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2019

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 11
2010 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exPirkko M?enp?? , exศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์, "Small chloroplast-targeted DnaJ proteins are involved in optimization of photosynthetic reactions in Arabidopsis thaliana", BMC Plant Biology, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 43-58
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ , inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exAmorn Lekkla, exYaowalark Sukthana, "Epidemiology of Toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, Thailand ", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 1-6
2010 exJansen, T, exKurian, D, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exYork, S, exSummers, ML, exMaenpaa, P, "Characterization of trophic changes and a functional oxidative pentose phosphate pathway in Synechocystis sp PCC 6803", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2010, หน้า 511-518
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exKaewhom, P, exKengradomkij, C, exSaratapan, N, exCanales, M, exde la Fuente, J, exStich, RW, "Humoral Immune Response of Dairy Cattle Immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplus", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2010, หน้า 91-95
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exKaewhom, P, exPumhom, P, exCanales, M, exde la Fuente, J, exStich, RW, "Immunization of rabbits with recombinant serine protease inhibitor reduces the performance of adult female Rhipicephalus microplus", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2010, หน้า 103-106
2010 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPinyopanuwut, N, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exKengradomkit, C, exSununta, C, exZhang, G, exNishikawa, Y, exIgarashi, I, exXuan, X, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in Thailand", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2010, หน้า 42-45
2010 exIseki, H, exZhou, LJ, exKim, C, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exSununta, C, exYokoyama, N, exXuan, XN, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exIgarashi, I, "Seroprevalence of Babesia infections of dairy cows in northern Thailand", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 170, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2010, หน้า 193-196
2010 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, T, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, exChimnoi, W, exThompson, RCA, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "PREVALENCE AND GENOTYPING OF CRYPTOSPORIDIUM SPP FROM DAIRY COW FECAL SAMPLES IN WESTERN THAILAND", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2010, หน้า 770-775
2010 exPruvot, M, exKamyingkird, K, exDesquesnes, M, exSarataphan, N, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "A comparison of six primer sets for detection of Trypanosoma evansi by polymerase chain reaction in rodents and Thai livestock", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 171, ฉบับที่ 3-4, สิงหาคม 2010, หน้า 185-193
2010 exSimking, P., exWongnakphet, S., exStich, R.W., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Detection of Babesia vogeli in stray cats of metropolitan Bangkok, Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 173, ฉบับที่ 1-2, ตุลาคม 2010, หน้า 70-75
2010 exA.-M. Brandt, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exปณัตดา ยอดแสง, exPaula Mulo , exศาสตราจารย์ ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์, exT. A. Salminen, exPirkko Maenpaa, "Characterization of the substrate-binding PotD subunit in Synechocystis sp. strain PCC 6803", Archive of Microbiology, ปีที่ 192, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2010, หน้า 791-801
Publish Year National Journal 3
2010 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, inดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์, "การปนเปื้อนของเมลามีนในอาหารสัตว์", วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010
2010 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exBoy Boonaue, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Evalution of the Efficacy of Deltamethrin against Musca domestica and Alphitobius diaperinus in the Laboratory Trial", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 131-137
2010 inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exณัฐพงศ์ วรรณพัฒน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "เภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาออกซีเตตราซัยคลินในกุ้งก้ามกราม", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1-3, เมษายน 2010 - ธันวาคม 2011, หน้า 57-72

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2010 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "A novel Bartonella species detected in fleas and ticks from an Australian marsupial", 20th Annual Combined Biological Science Meeting (CBSM 2010), 27 สิงหาคม 2010, Perth
2010 inดร.เอกชาติ พรหมดิเรก, อาจารย์, "Effect of Ovulation Synchronization on Hormonal profiles and Ovulation Timein Thai Swamp Buffaloes", World buffalo congress 2010, 24 - 28 เมษายน 2010, สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2010 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikwan Ponprateep, exKunlaya Somboonwiwat, exNoppawan Woramongkolchai, exAnchalee Tassanakajon, "Gene organization and functional analysis of anti-lipopolysaccharide factor-6 from theblack tiger shrimp Penaeus monodon", Ninth International Marine Biotechnology Conference, 8 - 12 ตุลาคม 2010, Qingdao อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Primary chicken and porcine intestinal epithelial cell cultures for In vitro studies on adhesion of potential probiotic strains for Animal feeding", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 (ICAAI 2010), 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exWichukarn Fuangsawat, "Effects of sodium chloride and acetic acid on Achlya isolated from mekong giant catfish eggs", The 5th Thai mycological conference and annual meeting of Thai Mycological Association (TMA),2010, 7 ธันวาคม 2010
2010 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exสมพร มูลมั่งมี, exจอมขวัญ มีรักษ์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "Rhodopseudomonas sp. KU2, an astaxanthin-producing bacterium", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade , 19 พฤศจิกายน 2010 - 20 มีนาคม 2011, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ, exสมพร มูลมั่งมี, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exRoger Frutos, "Identification and Probiotic Attributes of a New Cellulolytic Lactobacillus sp. MWBPC 1-3-1 Isolated from Wild Boar Intestinal Tract", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพร มูลมั่งมี, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exRoger Frutos, "PCR-DGGE based comparative analysis of Faecal Samples from farmed Wild Boars and Domestic Pigs", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "Primary chicken and porcine intestinal epithelial cell cultures for In Vitro study on adhesion of potential probioticsstrains for animal feeding", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 (ICAAI 2010), 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2010 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, inดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี", การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21 - 23 มกราคม 2010, หนองคาย ประเทศไทย
2010 inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.เอกชาติ พรหมดิเรก, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exอุโฆษ สุวรรณ, exสุรพัชญ์ สกุลไทย, exพงศกร ยวงทอง, exมรรคพล ภาณุรัศมี, "การใช้หยวกหมักทดแทนอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อสายพันธุ์ Broiler", การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่8, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2010, กำแพงเพชร ประเทศไทย
2010 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนของสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารสูตรลดต้นทุนและสูตร zarrouk", การประชุมวิชาการเ งานกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8 , 30 - 31 กรกฎาคม 2010, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประเทศไทย
2010 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exพุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพร มูลมั่งมี , inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exRoger Frutos, "การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อย่อยเซลลูโลสสายพันธุ์ใหม่ Lactobacillus sp MWBPC 1-3-1 ที่คัดแยกได้จากลำไส้หมูป่า", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Symposium 2010), 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกชาติ พรหมดิเรก, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "การพิสูจน์เอกลักษณ์ลักษณะของเชื้อ Clostridium sp. จากรอยโรคในลำไส้ของลูกหมูป่าที่ตายอย่างเฉียบพลัน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Symposium 2010), 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exอาคม สังข์วรานนท์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exธนิตย์ อเนกวิทย์, "ความชุกของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของโคนมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ชนิดและความชุกชุมตามฤดูกาลของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคนมในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2019 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ดอัตโนมัติ", Kasetsart University, 2019

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2010]