Journal

Transcriptional regulation and structural modeling of FutC subunit of an ABC-type iron transporter in Synechocystis sp. strain PCC 6803
Archive of Microbiology (ISSN: 1432072X)
2552
-
561-570
พฤษภาคม 2009
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟโตออโตโทรฟิกไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp แหล่งทุน :ทุนวิจัย สวพ ปี 2554,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011