Conference

การตรวจหาการติดเชื้อ Bartonella ในแมวจรจัดในวัดเขตกรุงเทพมหานครโดยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-