Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Aantibacterial activityAcute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)animal productsantibacterialanti-lipopolysaccharide factorantimicrobial activityantimicrobial peptideantiviral activityArtocarpus lakoochaBacillus megateriumBacillus subtilisBacteria (microorganisms)bacterial diseasebacteriumCarbamatecis-regulatory elementclustered regularly interspaced short palindromic repeatsCrustaceaCrustinDecapoda (Crustacea)dioxinsdiseaseDouble whey acidic protein domain-containing protein (DWD)enzymeenzyme activitygene expressionGene silencingGenomic sequencegrowthheat stressimmunityLitopenaeus vannameiLitopeneuas vannameimeat speciesmonodonNauclea orientalisOrganophosphatePenaeidaePenaeus monodonPenaeus vannameiPesticidephathalatesproteinRNA splicingserpinsShrimp immunitytrans-cinnamic acidtranscription activator-like effector nucleaseVegetablesVibrio harveyiVibrio parahaemolyticusVibrio parahaemolyticus AHPNDviral inhibitionvirus PenaeusWhite spot syndromewhite spot syndrome viruszinc-finger nucleaseกรดทรานส์-ซินนามิกการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การต้านทานเปปไทด์ต้านจุลชีพของแบคทีเรียการวิเคราะห์การวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพการออกแบบเปปไทด์เชิงคำนวณกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแปซิฟิกคอริเรชั่นโครมาโทกราฟฟีคาร์บาเมตคุณภาพน้ำเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุขชุมชน (Communities)เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเทอร์โมไดนามิกซ์นาโนคาร์บอนรูปทรงหัวหอมนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซแบคทีเรียเปปไทด์ต้านจุลชีพโปรตีนต้านจุลชีพโปรตีนต้านจุลชีพ ผักพาราเบน(Paraben)มาตรฐานน้ำไมโครไบโอต้าโรคตายด่วนฤทธิ์ต่อต้านจุลชีพโลหะหนักวิศวกรรมโปรตีนไวรัสสไทลิซินสภาวะเครียดจากความร้อนสมุนไพรสารกําจัดศัตรูพืชสิ่งแวดล้อม(Environment)สุกรแหล่งน้ำ(Water Resource)อณูพันธุศาสตร์ของกุ้งออร์กาโนฟอสเฟตอินฟราเรดแอนติไลโปโพลิแซคคาไรด์แฟคเตอร์

  Interest

  อณูพันธุศาสตร์ของกุ้ง

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • พ.ย. 2558 - ก.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Role of anti-lipopolysaccharide factor from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, in protection from white spot syndrome virus infectionTharntada S., Tharntada S., Ponprateep S., Somboonwiwat K., Liu H., Söderhäll I., Söderhäll K., Tassanakajon A.2009Journal of General Virology
  90(6),pp. 1491-1498
  98
  2Anti-lipopolysaccharide factors from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, are encoded by two genomic lociTharntada S., Somboonwiwat K., Rimphanitchayakit V., Tassanakajon A.2008Fish and Shellfish Immunology
  24(1),pp. 46-54
  78
  3Gene silencing reveals a crucial role for anti-lipopolysaccharide factors from Penaeus monodon in the protection against microbial infectionsPonprateep S., Tharntada S., Somboonwiwat K., Tassanakajon A.2012Fish and Shellfish Immunology
  32(1),pp. 26-34
  63
  4Hijacking of host calreticulin is required for the white spot syndrome virus replication cycleWatthanasurorot A., Guo E., Tharntada S., Lo C.F., Söderhäll K., Söderhäll I.2014Journal of Virology
  88(14),pp. 8116-8128
  13
  5Antibacterial and antiproteinase activities of a double whey acidic protein domain-containing protein from Penaeus vannamei Boone, 1931 (Decapoda, Penaeidae)Sakunwattana T., Jaree P., Rimphanitchayakit V., Tassanakajon A., Tharntada S.2020Crustaceana
  93(1),pp. 51-69
  2
  6Retraction to "Hijacking of host calreticulin is required for the white spot syndrome virus replication cycle" [J Virol., 88, 14, (2014), 8116-8128]Watthanasurorot A., Guo E., Tharntada S., Lo C., Söderhäll K., Söderhäll I.2016Journal of Virology
  90(2),pp. 1155
  0