ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์
AABAPS
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์

AABAPS

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ชัยณรงค์ สกุลแถว

Email: cvtcns@ku.ac.th

Phone Number: 025798574

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ปฐมาพร อำนาจอนันต์

Email: cvtpmp@ku.ac.th

Phone Number: 02-5798574

ผศ.วิมลรัตน์ อินศวร

Email: cvtwri@ku.ac.th

Phone Number: 025798574#616035

ผศ.ศิรินิตย์ ธารธาดา

Email: cvtsrn@ku.ac.th

Phone Number: 02-5798574-5 ต่อ 831

นางสาวสุพจนา เจริญสิน

Email: cvtspc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8574-5

ผศ.สมัคร สุจริต

Email: cvtsms@ku.ac.th

Phone Number: 02-5798574-5

ผศ.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

Email: cvtdmp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8574-5