Search Result of "pork"

About 234 results
Img

งานวิจัย

ความแตกต่างของพันธุ์และอายุต่อคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน, Imgนางณัฏยาพร สุมน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

The Modification of Structure, Texture and Sensory Properties of Pork Meat Batters: The Effect of Substitution of Pork fat with Mixed Plant Oil

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Phytonutrients for healthy pigs and quality pork

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanchon Paraksa, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตเนื้อหมูอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้วิธีอบแห้งแบบร่วม (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

กล้าเชื้อหมักแหนม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณ Salmonella sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...