การตรวจสอบปริมาณ Salmonella sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

Publish Year International Journal 1
2017 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pathogenic Ability of Salmonella spp. Isolated from Pork Products Retailed in Sakon Nakhon Province, Thailand", Journal of Advanced Agricultural Technologies , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 245-248
Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirawan MUANGNAK1, exKasa WONG-KASO, exSunee WOHARN, exKanokrak SRINUKUL, exChatchaba PASOM, "Heat Resistance of Salmonella spp. Isolated from Pork and Pork Products in Sakhon Nakon City Area, Thailand", 2014 International Conference on Food Security and Production , 3 - 5 พฤศจิกายน 2014, Pingtung ไต้หวัน