Journal

Article
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกร: การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 25869744)
Volume
7
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
157-176
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-