การเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าโภชนาการจากผลพลอยได้ของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในผลิตภัณฑ์ กุนเชียง ไส้กรอกหมู และโยเกริต์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพัชราพรรณ คำเมืองสา, "ผลของการทดแทนน้ำนมแพะ บางส่วนด้วยน้ำสกัดจากฐานเห็นถังเช่าสีทองต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี ของโยเกิร์ตนมแพะ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2018
2017 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและความปลอดภัยของเนยที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน.", วารสารแก่นเกษตร. , ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 409-418
Publish Year National Conference 5
2016 exกันต์กนิษฐ์ สังขพิทักษ์, inนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาบุบ/แตก", ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exวรรษชล บำรุงรักษ์, exกิติศักดิ์ ทองมีทิพย์, exปนัดดา จะแจ้ง, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมนมแพะอินทผลัม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มก.กพส, 8 - 9 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกันต์กนิษฐ์ สังขพิทักษ์, "อายุการเก็บรักษาของเต้าหู้ไข่นกกระทาต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มก.กพส, 8 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exพัชราพรรณ คำเมืองสา, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยะนุช ศรชัย, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี", การประชุมวิชการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มก.กพส, 8 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exสุธินี ภูมรินทร์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำสกัดฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในไส้กรอกหมูรมควันต่อลักษณะทางกายภาพ เคมีและลักษณะทางประสาทสัมผัส", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ครั้งที่12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย