Conference

Article
คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาบุบ/แตก
Conference
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
7 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-