Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม อันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2541
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  AECDesign CriteriaFarm PondGAP (Good Agricultural Practice)IrrigationMarketing)กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1การจัดการธุรกิจเกษตรการชลประทานการทำงานเป็นทีมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้การผลิตกระชายการผลิตและการตลาดการผลิตและการตลาด (Production andการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การยอมรับกุนเชียงเกณฑ์การออกแบบไข่นกกระทาบุบ/แตก คุณภาพกายภาพ-เคมี และจุลินทรีย์ความผูกพันความผูกพันต่อองค์กรคำสำคัญ : เต้าหู้ไข่โคนมเพศผู้ต้นทุนการผลิตตลาดผักทางเลือกใหม่ท่าเรือน้ำลึกทวายเทคนิคการสะท้อนน้ำนมเหลือทิ้งจากการแปรรูปน้ำนมโคนิคมอุตสาหกรรมเนื้อโคคุณภาพประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสบการณ์ในการทำงานผักคุณภาพเพื่อการค้าผ้าทอไทยทรงดำเพื่อการค้าภาคตะวันตก (Western Region)เมืองศูนย์กลางโยเกริต์ลักษณะของงานลูกโคนมเพศผู้วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค Iศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจ้เศรษฐกิจภาคตะวันตกเศรษฐกิจสร้างสรรค์สมรรถภาพการเจริญเติบโตสระเก็บน้ำสินค้าเกษตรไส้กรอกเห็ดถังเช่า(ถั่งเฉ้า)สีทององค์ประกอบแห่งการเรียนรู้อาหารปลอดภัยอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมอุตสาหกรรม

  Interest

  การผลิตและการตลาด, การจัดการธุรกิจเกษตร

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2548 - ธ.ค. 2551 รองหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ส.ค. 2542 - ม.ค. 2543 รองหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)