คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

60

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

53

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

actinomyceteactinomycetesAdsorptionallergenAntimicrobial activityantioxidantasparagusAttitudeBacillus thuringiensisbenzoxazinebest proximity pointBiodiversitybiosorptionBroad mitecaddisfliesChitosanCOHEN’S KAPPAdegradationDFTdye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEscherichia coliExtracellular polysaccharideFixed pointGenre analysisgrowthGulf of ThailandHydropsychidaeirradiationLeadlight trapMEASURING AGREEMENTMechanical propertiesmethane emissionMicrosorummorphologymotivationnanoparticlesPhotocatalyticphotoperiodPhytochemicalsPolybenzoxazinePolyphagotarsonemus latusprecipitationqualityriceSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcanesynthesisSystemic Functional LinguisticsThai learnersTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพการจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนการวัดความเห็นพ้องต้องกันข้าวความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำไคโตซานจุลินทรีย์ชีวเคมีซิงก์ออกไซด์ตะกั่วตัวสถิติโคเฮนแคปปาถั่วลิสงป่นทัศนคตินโยบายสาธารณะน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียโปรไบโอติกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาภาษาไทยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษมะละกอแมลงน้ำไมโครเวฟศักยภาพสารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากพืชเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิอุตสาหกรรมบริการเอทานอล

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย กฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: faaskrl@ku.ac.th

Tel.: 034-3522285

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา

E-Mail: faassds@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1895 ต่อ 7625

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: faasjit@ku.ac.th

Tel.: 034281105-6

ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: faaspca@ku.ac.th

Tel.:

นาย วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์

E-Mail: faaswus@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-1105-7ต่อ7107Resource

นักวิจัยทั้งหมด 201 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 16 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 60 คน, อาจารย์ 123 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 703 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 672 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 165 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 343 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 227 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 154 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2088 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1079 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1009 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 348 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 291 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 39 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 95 รางวัล (เกียรติบัตร 46 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 20 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)