Conference

Article
การใช้น้ำสกัดฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในไส้กรอกหมูรมควันต่อลักษณะทางกายภาพ เคมีและลักษณะทางประสาทสัมผัส
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ครั้งที่12
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-