Journal

คุณภาพและความปลอดภัยของเนยที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน.
วารสารแก่นเกษตร. (ISSN: 01250485)
45
3
409-418
กรกฎาคม - กันยายน 2017
ชาติ
-
-
-
-