การศึกษาข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเนื้อสุกรและมาตรการควบคุมกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563