Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • Ph.D.(Economics and Finance ), Lincoin University , NEW ZEALAND
 • M.Fin.(Finance ), RMIT, AUSTRALIA
 • วท.บ.เกียรตินิยม (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), เศรษฐศาสตร์เกษตร, ไทย

Expertise Cloud

1)Agricultural loanARIMAArtificial Neural NetworkLao PDRlogistic regressionManagementMobile cold press fruit drinkNative chickenneural networksNew ZealandoperationOperationalOTOPvillage development fundVolatility Spilloverกองทุนชุมชน ความยั่งยืน การบริหารจัดการกาแฟการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน การจัดสรรทรัพยากรการผลิตการตลาดการตัดสินใจซื้อการทดสอบความมั่นคงการทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลงการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ พฤติกรรมผู้บริโภคการประเมินความคุ๎มคำการประเมินผลลัพธ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การพยากรณ์การพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยและการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่การวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์โครงการลงทุนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมการสั่งซื้อในประมาณที่ประหยัดที่สุดการเสริมสร้างศักยภาพ แม่บ้านเกษตรกร สินเชื่อเกษตรโกโก้ข้าวข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคา ความเคลื่อนไหวข้าวโพดฝักอ่อนความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตข้าวโพดเลี้ยงสความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารนอกบ้านคุณลักษณะของมังคุดโครงข่ายประสาทเทียมชุดอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ติดตามและประเมินผลต๎นทุนและผลตอบแทนทรัพยากรน้ำเทคนิคการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภคเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมไทยเข้มแข็งนโยบายข้า่ว ตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตรแบบจําลองทางเลือกแบบจำลอง Logitแบบจำลองคะแนนสินเชื่อแบบจำลองโทบิทแบบจำลองฮีดอนนิค ผลิตภัณฑ์น้ำส้ม ประเมินผลประเมินผลการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาแห้ง จังหวัดสุรินทร์เปรียบเทียบ ต้นทุนและผลตอบแทนโปรแกรมเชิงเส้นตรงผลตอบแทนส่วนเพิ่มผลิตภัณฑ์แคบหมูผู้ประกอบการผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้พฤติกรรมผู้บริโภคภาคกลางตอนบน 2มังคุดอินทรีย์มูลค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มเมล่อนยางธรรมชาติยุทธศาสตร์ระบบระบบสารสนเทศระบบอากาศยานไร๎คนขับโรงงานอาหารสัตว์วัตถุดิบคงคลังวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพการผลิตเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนสถาบันการเงินสังคมสัตว์น้ำสับปะรดสำรวจสินค้า OTOPสินค้าเกษตรนวัตกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัตราแลกเปลี่ยนอาชีพอุปสงค์การนำเข้า

Interest

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ , การวิเคราะห์โครงการ , การจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2553 - ก.ย. 2557 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก