Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • Ph.D.(Economics and Finance ), Lincoin University , NEW ZEALAND
 • M.Fin.(Finance ), RMIT, AUSTRALIA
 • วท.บ.เกียรตินิยม (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), เศรษฐศาสตร์เกษตร, ไทย

Expertise Cloud

1) การส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตร 2) ตลาดยางพารา 3) เศรษฐมิติอนุกรมเวลา1)Agricultural loanARIMAArtificial Neural NetworkLao PDRlogistic regressionManagementMobile cold press fruit drinkNative chickenneural networksNew Zealandoperationvillage development fundVolatility Spilloverกองทุนชุมชน ความยั่งยืน การบริหารจัดการกาแฟการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน การจัดสรรทรัพยากรการผลิตการตลาดการตัดสินใจซื้อการทดสอบความมั่นคงการทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลงการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ พฤติกรรมผู้บริโภคการประเมินความคุ๎มคำการประเมินผลลัพธ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การพยากรณ์การพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยและการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่การรับรู้ ทัศนคติ ฉลากสิ่งแวดล้อม อาหารทะเลติดฉลากสิ่งแวดล้อม ความตั้งใจซื้อการวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์โครงการลงทุนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมการสั่งซื้อในประมาณที่ประหยัดที่สุดการเสริมสร้างศักยภาพ แม่บ้านเกษตรกร สินเชื่อเกษตรโกโก้ข้าวข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคา ความเคลื่อนไหวข้าวโพดฝักอ่อนความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตข้าวโพดเลี้ยงสความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารนอกบ้านคุณลักษณะของมังคุดโครงข่ายประสาทเทียมชุดอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ติดตามและประเมินผลต๎นทุนและผลตอบแทนทรัพยากรน้ำเทคนิคการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภคเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมไทยเข้มแข็งนโยบายข้า่ว ตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตรแบบจําลองทางเลือกแบบจำลอง Logitแบบจำลองคะแนนสินเชื่อแบบจำลองโทบิทแบบจำลองฮีดอนนิค ผลิตภัณฑ์น้ำส้ม ประเมินผลประเมินผลการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาแห้ง จังหวัดสุรินทร์เปรียบเทียบ ต้นทุนและผลตอบแทนโปรแกรมเชิงเส้นตรงผลตอบแทนส่วนเพิ่มผลิตภัณฑ์แคบหมูผู้ประกอบการผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้พฤติกรรมผู้บริโภคภาคกลางตอนบน 2มังคุดอินทรีย์มูลค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มเมล่อนยางธรรมชาติยุทธศาสตร์ระบบระบบสารสนเทศระบบอากาศยานไร๎คนขับโรงงานอาหารสัตว์วัตถุดิบคงคลังวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพการผลิตเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนสถาบันการเงินสังคมสัตว์น้ำสับปะรดสำรวจสินค้า OTOPสินค้าเกษตรนวัตกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัตราแลกเปลี่ยนอาชีพอุปสงค์การนำเข้า

Interest

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ , การวิเคราะห์โครงการ , การจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2553 - ก.ย. 2557 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1A logit analysis of electronic banking in New ZealandGan C., Clemes M., Limsombunchai V., Weng A.2006International Journal of Bank Marketing
24(6),pp. 360-383
83
2Operation and management of the village development fund in Champasak province, Lao PDRSisoumang B., Wangwacharakul V., Limsombunchai V.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
34(2),pp. 335-349
1
3Influence of agricultural credit on farmer housewife empowermentPromjeen P., Limsombunchai V.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
36(3),pp. 448-464
0
4Baby corn production under a contract farming systemLimsombunchai V., Kao-ian S.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
31(3),pp. 472-478
0
5Lending decision model for agricultural sector in ThailandLimsombunchai V., Gan C., Lee M.2005MODSIM05 - International Congress on Modelling and Simulation: Advances and Applications for Management and Decision Making, Proceedings
,pp. 573-579
0