ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adoptionAECAgribusinessagricultural biotechnologyAgricultural Policy agricultural research contract farmingcost efficiencyCOVID-19DiversificationEconomicsenvironmentethanolFood safetyfood securityImpact EvaluationInnovationLinear Programminglogistic regressionmaizemarket structurepovertyQuantitative Analysis in Agricultural Economicsresearch investmentRiceseedSimulationSugarcanesugarcane harvesterSupply ChainSustainabilityTechnical efficiencyThai AgricultureTotal Factor Productivityกาแฟการตลาดสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวการทำเกษตรที่สูงการประเมินการประเมินความยั่งยืนการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบของงานวิจัยการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยการประเมินผลลัพธ์การประเมินและการจำลองเชิงบูรณาการการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การเผาอ้อยการพัฒนาการมีส่วนร่วมการยอมรับการยอมรับเกษตรกรการวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิจัยด้านการเกษตรเกษตรเกษตรที่สูงแบบจำลองเกษตรยั่งยืนเกาะสมุยข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวหอมมะลิครอบครัวความเต็มใจจ่ายความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนความยากจนงานวิจัยโซ่อุปทานไทยเข้มแข็งธุรกิจการเกษตรนวัตกรรมแนวปะการังแบบจำลองแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนแบบชุมชนประกันภัยพืชผลประกันรายได้ประชาคมอาเซียนประเมินผลประเมินผลกระทบประเมินมูลค่าปลานิลปาล์มน้ำมันผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจพื้นที่สูงมันสำปะหลังยางพารารถตัดอ้อยลิ้นจี่ศักยภาพเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การผลิตเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอ้อยอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 33 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 77 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 520 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 397 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 275 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 669 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 296 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 373 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)