Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim, Germany, 2551
  • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  BRIAClimate VariabilityConjoint analysisHighland agricultureIntegrated assessment and modellinglinear programmingLP ความยั่งยืนทางการเกษตรMathematical Programming – Multi-Agent Systems modelPerceptionPolicy Impact analysisRiceSimulationSuphan Buri ProvinceSustainabilitySustainability assessmentsustainable agricultureกาแฟกาแฟอราบิก้าการจำลองการทำเกษตรที่สูงการประเมินความยั่งยืนการประเมินและการจำลองเชิงบูรณาการการยอมรับการรับรู้การวางแผนการผลิตการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเกษตรที่สูงแบบจำลองข้าวข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)ความคุ้มค่าในการลงทุนคุณลักษณะที่เหมาะสมโครงการหลวงงานวิจัยจังหวัดสุพรรณบุรี Bonsucro Production Standardโซ่อุปทานต้นทุนผลตอบแทนต้นทุนและผลตอบแทนแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองคาโนแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนผลกระทบทางเศรษฐกิจผักพื้นที่สูงภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันส้าปะหลังมันสำปะหลังมาตรการอ้อยไฟไหม้มาตรฐานการผลิตอ้อยมาตรฐานบอนซูโครเมล็ดกาแฟคั่วเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล่อนแมลงศัตรูผักไม้ผลยางเครพยางพารารถตัดอ้อยระดับฟาร์มไร่อ้อยระบบการทำฟาร์มระบบการผลิตพืชอินทรีย์ระบบขนส่งอ้อยระบบที่มีผู้กระทำหลากหลายระบบน้าหยดระบบอากาศยานไร๎คนขับระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)ระยะคืนทุนร้านกาแฟสดร้านอาหารญี่ปุ่นรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสดวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายศรีสะเกษศักยภาพศักยภาพการผลิตศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศรษฐกิจเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจสังคมการผลิตอ้อยทดแทนข้าวเศรษฐศาสตร์สมุนไพรสังคมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสารจับใบสิ่งแวดล้อมสื่อการ์ตูนห่วงโซ่อุปทานอราบิก้าอ้อยออร์แกนิคอะโวคาโดโครงการหลวงหนองหอยอาหารอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อุดรธานีอุปทานอุปสงค์แอนติออกซิเเดนท์ (antioxidant)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอนโธไซยานิน (anthocyanin) การทดสอบพันธุ์ (variety testing)แอพพลิเคชัน

  Interest

  การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 86 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (210)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Assessing the sustainability of agriculture: A case of Mae Chaem Catchment, northern ThailandPraneetvatakul S., Janekarnkij P., Potchanasin C., Prayoonwong K.2001Environment International
  27(2-3),pp. 103-109
  43
  2Agent-based modeling for ex ante assessment of tree crop innovations: Litchis in northern ThailandSchreinemachers P., Schreinemachers P., Potchanasin C., Berger T., Roygrong S.2010Agricultural Economics
  41(6),pp. 519-536
  43
  3Analysis of a sugarcane procurement business system in Suphan Buri pronvincePookhang B., Kao-Ian S., Potchanasin C.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 253-263
  0
  4Impacts of a litchi’s marketing alternative policy on land use change in upstream and downstream agricultural areaNantajit C., Potchanasin C.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 660-673
  0