Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim, Germany, 2551
  • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  BRIAClimate VariabilityHighland agricultureIntegrated assessment and modellingLinear ProgrammingLP ความยั่งยืนทางการเกษตรMathematical Programming – Multi-Agent Systems modelPolicy Impact analysisRiceSimulationSustainabilitySustainability assessmentsustainable agricultureกาแฟกาแฟอราบิก้าการจำลองการทำเกษตรที่สูงการประเมินความยั่งยืนการประเมินและการจำลองเชิงบูรณาการการยอมรับการวางแผนการผลิตเกษตรที่สูงแบบจำลองข้าวข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)ความคุ้มค่าในการลงทุนคุณลักษณะที่เหมาะสมโครงการหลวงแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองความเสี่ยงแบบโมทาดแบบจำลองคาโนแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนผลกระทบทางเศรษฐกิจผลตอบแทนผลตอบแทนส่วนเพิ่มผลไม้อินทรีย์ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ผลิตภัณฑ์น้ำเข้มข้นผักผู้บริโภคในส่วนตลาดที่กำหนดผู้ประกอบการ ตลาดยิ่งเจริญฯผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้พรรณไม้น้ำพื้นที่สูงภาคการเกษตรภาคตะวันออกมันส้าปะหลังมันสำปะหลังมาตรฐานการผลิตอ้อยมาตรฐานบอนซูโครเมล็ดกาแฟคั่วเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล่อนแมลงศัตรูผักยกระดับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตยางพารารถตัดอ้อยระดับฟาร์มไร่อ้อยระบบการทำฟาร์มระบบขนส่งอ้อยระบบที่มีผู้กระทำหลากหลายระบบน้าหยดระบบอากาศยานไร๎คนขับระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)ระยะคืนทุนร้านกาแฟสดรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสดโรงงานผลิตพืชโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงเรือนพลาสติกลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)ลุ่มน้ำวางแผนที่ดินวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายศรีสะเกษศักยภาพการผลิตศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมการผลิตอ้อยทดแทนข้าวสมุนไพรสังคมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสารจับใบสิ่งแวดล้อมสื่อการ์ตูนอราบิก้าอ้อยออร์แกนิคอะโวคาโดโครงการหลวงหนองหอยอาหารอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อุดรธานีอุตสาหกรรมสิ่งทออุปทานอุปสงค์แอนติออกซิเเดนท์ (antioxidant)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอนโธไซยานิน (anthocyanin) การทดสอบพันธุ์ (variety testing)แอพพลิเคชัน

  Interest

  การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 63 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation