Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim, Germany, 2551
  • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  BRIAClimate VariabilityHighland agricultureIntegrated assessment and modellinglinear programmingLP ความยั่งยืนทางการเกษตรMathematical Programming – Multi-Agent Systems modelPerceptionPolicy Impact analysisRiceSimulationSuphan Buri ProvinceSupply ChainSustainabilitySustainability assessmentsustainablesustainable agricultureSustainalbleTechnologyTechnology adoption andThai Hom Mali RiceThai NAMAthe Probability of Viral OnlineTilapiaTourism developmentUndergraduate StudentsUpland agricultureupland areaValue chainVegetable Insect PestsYing Charoen Marketกรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลยุทธ์กลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การปรับตัวกาแฟกาแฟคั่วอาราบิกากาแฟผงสำเร็จรูปกาแฟโรบัสต้ากาแฟอราบิก้าการ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มการเกษตรการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีการจัดการความเสี่ยงการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูงการจัดการอุปทานการจัดเขตการใช้ที่ดินการจำลองการทำเกษตรที่สูงการประเมินความยั่งยืนการประเมินและการจำลองเชิงบูรณาการการประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินการประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบายการปลุกพืชการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมการผลิตที่ยั่งยืนการผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production)การผลิตอ้อยการผลิตอ้อยเพื่อทดแทนข้าวการเผาอ้อยการพัฒนาการผลิตข้าวการพัฒนาผลิตภัณฑ์บีทีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการเพิ่มศักยภาพการผลิตการยกระดับเกษตรกรการยอมรับการรับรู้การวางแผนการผลิตเกษตรที่สูงแบบจำลองข้าวข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)ความคุ้มค่าในการลงทุนคุณลักษณะที่เหมาะสมโครงการหลวงงานวิจัยจังหวัดสุพรรณบุรี Bonsucro Production Standardโซ่อุปทานต้นทุนผลตอบแทนต้นทุนและผลตอบแทนแบบจำลองคาโนแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนผลกระทบทางเศรษฐกิจผักพื้นที่สูงภาคตะวันออกมันสำปะหลังมาตรฐานบอนซูโครเมล็ดกาแฟคั่วเมล่อนวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอ้อยแอนโธไซยานิน (anthocyanin)

  Interest

  การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 81 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (206)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Agent-based modeling for ex ante assessment of tree crop innovations: Litchis in northern ThailandSchreinemachers P., Schreinemachers P., Potchanasin C., Berger T., Roygrong S.2010Agricultural Economics
  41(6),pp. 519-536
  43
  2Assessing the sustainability of agriculture: A case of Mae Chaem Catchment, northern ThailandPraneetvatakul S., Janekarnkij P., Potchanasin C., Prayoonwong K.2001Environment International
  27(2-3),pp. 103-109
  42
  3Analysis of a sugarcane procurement business system in Suphan Buri pronvincePookhang B., Kao-Ian S., Potchanasin C.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 253-263
  0
  4Impacts of a litchi’s marketing alternative policy on land use change in upstream and downstream agricultural areaNantajit C., Potchanasin C.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 660-673
  0