คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adoptionAECAgricultural Policy Agricultureair pollutionartificial neural networkASEANBangkokBank lendingBanking CompetitionBridge MatrixClimate changeCointegrationcooperativescrisiscultureData Envelopment AnalysisDemocracyDouble-boundedEconomic DevelopmentEconomic growthEconomicseconomics factorsEducationEnglish Language ProficiencyEnvironmentfarm profitabilityFarmer shopFDIFinancial institutionsFirm financingFood safetyfood securityForeign Direct InvestmentGovernment SpendingImpact EvaluationIndex OptionsInput-Output tableInternational Trade maizemanufacturingMisallocationMonetary PolicyOTOPPanel DataPovertyProductivityProgram EvaluationRiceSMEsSocial FactorsSugarcaneTFPThai AgricultureThai economyThai TourismThailand.Total factor productivityTourismTourism Revenuestrade policy preferencevolatilitywillingness to payการค้าที่เป็นธรรมการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินการลงทุนข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความยั่งยืนโซ่อุปทานทุจริตนโยบายการเงินประเมินผลประเมินผลกระทบประสิทธิภาพผลกระทบมันสำปะหลังยางพาราวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสังคมสิ่งแวดล้อมอ้อยอัตราแลกเปลี่ยนอาเซียนอาหารอุตสาหกรรม

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

E-Mail: fecopds@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: fecoswp@ku.ac.th

Tel.: 025613467

ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

E-Mail:

Tel.: 0-2579-8739

ดร. นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: feconov@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474#303

ดร. ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

E-Mail: fecotns@ku.ac.th

Tel.: 02-5613474

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

ฝ่ายการเงินและกายภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fecomcp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649

ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

E-Mail: fecoret@ku.ac.th

Tel.: 025613474,025790739Resource

นักวิจัยทั้งหมด 83 คน (รองศาสตราจารย์ 20 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 41 คน, อาจารย์ 19 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 96 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 392 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 340 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 128 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 771 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 637 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 36 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 401 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1466 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 504 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 962 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 173 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 150 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 85 รางวัล (เกียรติบัตร 43 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)